ECVET - Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu

  • posiluje vzájemné porozumění a důvěru mezi státy EU
  • zvyšuje transparentnost kvalifikací (srovnání a přenos)
  • usnadňuje mobilitu žáků/pracovních sil v EU (studijní a pracovní stáže)
  • je určen pro počáteční i další vzdělávání
  • podporuje partnerství škol a zaměstnavatelů napříč Evropou

Leták ECVET v češtině, ve formátu pdf ke stažení  ZDE 

Princip, jak ECVET funguje, zobrazuje následující video: 

Aktuálně

Metodika propojování ECVET a NSK

Byla připravena další pracovní verze metodiky propojování ECVET a NSK. Je zpracována jako návrh, který využívá zkušeností z pilotního ověřování využitelnosti v oborových skupinách.

 

Možnost uplatnění ECVET při koncipování flexibilních vzdělávacích programů

Osm principů souvisejících s flexibilními vzdělávacími programy

 

ECVET pro podporu kvality, atraktivity a flexibility vzdělávacích programů

Připravovaný soubor nových „Listů ECVET“ naváže na již existující řadu. 

 

Listy ECVET

V roce 2017 pokračuje příprava listů ECVET, které vždy na dvou stranách stručně a přehledně zpracovávají určitá dílčí témata.

 

Diskuse o možné revizi Doporučení EP a Rady o vytvoření ECVET

Od března 2017 je k dispozici zpráva Pracovní skupiny pracující pro Uživatelskou skupinu ECVET . V této zprávě je – mimo jiné – uvedeno, že panuje shoda (potvrzená evaluací ECVET z roku 2014) v tom, že definice ECVET jako „kreditního systému“ je sama o sobě zavádějící. 

 

Webináře pro zájemce o ECVET

dostupné na internetových stránkách Domu zahraniční spolupráce

 

Pracovní jednání Koordinačního centra pro ECVET

Poslední akcí Týdne odborných dovedností v ČR bude jednání KC pro ECVET. Uskuteční se 9.12. 2016 v Domě zahraniční spolupráce.  Jednání se zaměří na odbornou diskusi o vývoji a o souvislostech implementace ECVET v ČR. Budou rámcově zmapovány a vyhodnoceny aktivity konané v rámci Evropského týdne odborných dovedností (a to jak v ČR, tak v dalších zemích) a jejich možný průnik s budoucími aktivitami Koordinačního centra v kontextu s předpokládaným evropským vývojem.

 

Celostátní diskuse k potřebnosti revize ECVET

Nová agenda dovedností pro Evropu přináší možnost navrhnout revizi Doporučení Evropského parlamentu a Rady pro ECVET. V jednotlivých státech probíhá na úrovni komunity ECVET konzultace, která by měla zajistit argumenty pro případnou revizi. 

 

další


Tvorba jednotek výsledků učení v České republice

Poslední vydání evropského periodika ECVET magazine obsahuje článek přibližující tři různé kontexty tvorby jednotek výsledků učení ECVET v ČR. 

Tři kontexty souběžného vytváření jednotek odpovídají rozdílným účelům jejich předpokládaného využívání. Těmi jsou podpora vnitrostátních mobilit v již ukončeném projektu POSPOLU, podpora mezinárodních mobilit v programu ERASMUS+ a podpora uznávání výsledků učení.

Česká verze článku je k dispozici zde.

Zajišťování transparentnosti a kvality při zavádění ECVET v České republice

V červnu byla dokončena pracovní verze textu, který reaguje na potřebu zajistit informovanost, transparentnost a kvalitu v procesu zavádění ECVET v ČR a navrhnout směr pro další práci.

Většina podnětů pro trvalé zlepšování stavu zavádění souvisí se třemi typy aktivit:

  1. Aktivity NÚV podporované EK a MŠMT v rámci úkolu v plánu aktivit NÚV zaměřeného na koordinaci činnosti Koordinačního centra pro ECVET.
  2. Aktivity DZS podporované EK a MŠMT v rámci implementace programu Erasmus+ s akcentem na projekty Klíčové akce 1 (mobility v odborném vzdělávání a přípravě) a na činnost národního týmu expertů ECVET.
  3. Aktivity řešitelů významných projektů zaměřených na podporu mobility učících se nebo pracujících, např. projektu Pospolu.

Důležité detaily jsou v textu, jehož pracovní verze určená pro diskusi v Koordinačním centru pro ECVET je k dispozici v dokumentu Zajištění kvality implementace ECVET.

Formulace výsledků učení v jednotkách ECVET

Přístup k formulaci výsledků učení je významným tématem i v roce 2016. Ukazují to i vybrané informace ilustrující přístup v Rakousku.

V popisech rakouských standardů odborného vzdělávání a přípravy jsou kritéria výkonu vyjádřena specifickými akčními slovesy. Na základě Bloomovy taxonomie je použito pět kroků pro vyjádření různých úrovní výkonu (pamatovat si, rozumět, aplikovat, analyzovat a vytvořit) a podle toho jsou zvolena činná slovesa.

Formulace výsledků učení v odborném vzdělávání a přípravě přispívají k ustavení vztahu mezi kvalifikacemi nebo jednotkami a profesemi. Činná slovesa mohou být doplněna slovesy specifickými pro profesi v závislosti na sektoru a doméně. Cíl může být použit pro specifikování obvyklých profesních činností, včetně obvyklých přístrojů a nástrojů a metod. Klíčové charakteristiky profesního kontextu mohou být specifikovány odkazem například na obvyklé obory odvětví, druhy institucí nebo podniků, obvyklé funkce a pozice, pracovní podmínky a prostředí, pracovní styly a kulturu apod., s nimiž je držitel kvalifikace schopen se zabývat.

Vše pak rámuje výrazný akcent na kvalitu. Cyklus kvality (plánovat – uskutečnit – realizovat – jednat) má být použit pro vytvoření a zlepšování formulace výsledků učení. Výsledky učení by měly být po nějakou dobu udržitelné – měl by však být prostor pro jejich rychlé přizpůsobení, pokud je to třeba. Výsledky učení bude třeba pravidelně revidovat a přepisovat. Měla by být shromažďována zpětná vazba (např. z procesu hodnocení) a být prováděn monitoring.

Mezníky dosavadního vývoje zavádění ECVET v České republice

Před čtyřmi roky, v dubnu 2012, schválilo MŠMT materiál Návrh způsobu zavádění ECVET. Schválená strategie odrážela dosavadní aktivity a významně ovlivnila následující vývoj zavádění ECVET. Významné uzlové body vývoje posledních deseti let jsou chronologicky popsány v souboru nazvaném Mezniky_dosavadniho_vyvoje.

Evropská témata pro diskusi o další práci s jednotkami výsledků učení

Na únorovém jednání Uživatelské skupiny EK v Bruselu byly představeny připravené podklady pro diskusi zahajovanou ve strukturách ECVET. Témata jsou rámcově vymezena takto:

A) popis výsledků učení,

B) kvalita procesu hodnocení,

C) zapojení zaměstnavatelů,

D) role učících se,

E) dílčí nebo úplné kvalifikace.

Všechna navržená témata mají významnou odezvu v českém prostředí. Diskuse o ní by měla být součástí národního semináře, který je připravován na červen tohoto roku.

Listy ECVET

Jako doplněk nové verze metodického textu k propojování NSK a ECVET vycházejí v průběhu roku 2016 tzv. listy ECVET. Mají charakter internetově dostupných souborů (2 strany textu), které stručně a přehledně zpracovávají určitá dílčí témata. Dosud vyšly 4 listy ECVET: 1. Základní pojmy ECVET, 2. Přínosy spojené s používáním jednotek výsledků učení, 3. Propojování NSK a ECVET, 4. Postup při vymezování jednotky ECVET na základě standardů v NSK.

Přínosy spojené s používáním jednotek výsledků učení

I v roce 2016 bude klíčovým tématem postupného zavádění ECVET vývoj a využívání jednotek výsledků učení.  V souvislosti s tím je dále uvedeno několik zjištění mezinárodní pracovní skupiny pro hodnocení a validaci jednotek výsledků učení, která intenzivně pracovala ve druhé polovině roku 2015.  

ECVET na pozadí podpory mezinárodní mobility učících se

Podle schválené strategie je zavádění ECVET v České republice spojeno s podporou atraktivity a kvality odborného vzdělávání. Mimo jiné i podporou mobility učících se.

A právě na tento druh mobility míří i evropský nástroj Europass. Pro potřeby široké obce uživatelů byl v Národním ústavu pro vzdělávání připraven i zajímavý informační materiál, který velmi neformálně odpovídá na otázku Jak vypadá typický majitel Europass – mobility? Související informace do kapsy je zde.

Jak vytvářet jednotky výsledků učení?

Velkým evropským tématem je formulace výsledků učení. Je to dáno hlavně tím, že s výsledky učení pracují nejen tvůrci vzdělávacích programů, ale i nástroje podporující transparentnost a flexibilitu kvalifikací. Tedy vedle Evropského rámce kvalifikací i kreditní systém ECVET.

K dispozici tak jsou často velmi konkrétní návody určené zejména tvůrcům jednotek výsledků učení a souvisejících vzdělávacích programů. Součástí průvodce zpracovaného v Dublin Institute of Technology je tabulka, která v pracovním českém překladu obsahuje výběr základních otázek pro tvůrce jednotek či programů:

Kategorie

Podkategorie

Popis

Znalosti

Šíře

Jak rozsáhlé jsou znalosti učícího se?

Druh

Do jakého charakteru či kvality vědění je učící se zapojen?

Dovednosti

Rozsah

Jak rozsáhlé jsou fyzické, duševní, sociální a další dovednosti prokazované učícím se?

Selektivita

Jak složité jsou problémy, s nimiž si učící se dokáže poradit s využitím získaných dovedností, a jak si s nimi poradí?

Kompetence

Kontext

V jakém kontextu je učící se schopen aplikovat své znalosti a dovednosti?

Úloha

Kolik odpovědnosti dokáže učící se převzít osobně a ve skupinách pro využití svých znalostí a dovedností?

Učení učit se

Do jaké míry je učící se schopen identifikovat mezery ve svém učení a činit opatření k zaplnění těchto mezer?

Náhled

Do jaké míry dokázal učící se integrovat intelektuální, emoční, fyzický a mravní aspekt svého učení do své vlastní identity a interakce s ostatními?

Nové možnosti internetové prezentace ECVET připravené v projektu IQ for ECVET

Projekt Innovative Qualifications Framework for Development of ECVET (CZ/13/LLP-LdV/TOI/134010) se zabývá praktickou aplikací principů ECVET pro pět profesí nábytkářského a textilního průmyslu – truhlář, čalouník, podlahář, výrobce textilií a krejčí.

Hlavním výstupem projektu jsou srovnávací matice znalostí, dovedností a kompetencí jednotlivých profesí v partnerských zemích (PL, IE, DE, RO, CZ). Získání těchto informací je velmi důležité pro zjištění požadavků na profesi v každé partnerské zemi. Díky těmto aktivitám řešitelé zjistili, jak rozdílné jsou národní kvalifikační rámce v jednotlivých zemích a jak jsou poté i sestaveny požadavky na vytipované pozice.

Veškerá zmíněná data jsou umístěna na webové stránce www.iqforecvet.info (dočasně beta.iqforecvet.info). Pro zájemce o ECVET je důležité, že na této stránce jsou dvě nové animace znázorňující principy ECVET na základě oficiálního videa (záložka ECVET) a interaktivní hra a znalostní testy (záložka e-learning).