EAAL: Evropská agenda pro vzdělávání dospělých

Evropská agenda pro vzdělávání dospělých je dvouletý projekt, který reaguje na výzvu Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (Evropská komise) pro národní koordinátory v oblasti evropské agendy vzdělávání dospělých.

Logolink

 

Úkolem národních koordinátorů je podpořit součinnost různých aktérů (ministerstev, sociálních partnerů, nevládních organizací atd.) zabývajících se problematikou vzdělávání dospělých, přinášet poznatky a příklady dobré praxe ze zahraničí a zvyšovat povědomí o vzdělávání dospělých. Českou republiku v síti národních koordinátorů reprezentuje Národní pedagogický institut ČR.

Hlavním cílem projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých je koordinace přístupů zainteresovaných stran ke vzdělávání dospělých a podpora toho, aby jimi přijímané kroky byly efektivní a odpovídaly potřebám společnosti. Projekt se zaměřuje na téma rozvoje základních dovedností (tzv. basic skills) dospělých, a to především čtenářské gramotnosti, numerické gramotnosti a digitálních kompetencí, a na téma podpory dospělých s nízkou úrovní dovedností (tzv. low skilled) či dospělých znevýhodněných na trhu práce.

Aktivity projektu vycházejí z doporučení Rady EU o cestách prohlubování dovedností: nové příležitosti pro dospělé a jsou určeny především tvůrcům politik na regionální, národní i evropské úrovni, odborníkům zabývajícím se vzděláváním dospělých a poskytovatelům vzdělávání dospělých.

Projekt zmapuje příklady dobré praxe týkající se základních dovedností dospělých v zemích EU a vytvoří sborník s ohledem na možnost implementace těchto příkladů na vnitrostátní úrovni. Materiál prodiskutuje odborná skupina, kterou budou tvořit zástupci zainteresovaných stran, včetně zástupců MŠMT a MPSV a jejich přímo řízených organizací.

Projekt bude také sledovat přístup vybraných vzdělávacích, neziskových a nevládních organizací, které pracují s cílovou skupinou osob s nízkou úrovní dovedností. Vybrané příklady zpracuje do sborníku přístupů, který rovněž poslouží jako podklad k diskusi o jejich implementaci na národní úrovni během konferencí a kulatých stolů.

Dojde také ke sběru příkladů dobré praxe na téma regionální spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých a podpory celoživotního učení. Projekt vybere dva příklady osvědčených postupů regionální správy, které budou diskutovány u kulatého stolu.

Vybrané přístupy napříč třemi hlavními tématy budou přestaveny a diskutovány na závěrečné konferenci.

Zaměření projektu vychází z jednoho z cílů projektu Erasmus+, kterým je podpora vzniku evropského prostoru celoživotního učení a zvyšování povědomí o něm. Projekt reaguje také na usnesení Rady EU o obnoveném programu pro vzdělávání dospělých (2012–2014), které vyzývá ke konsolidaci politiky vzdělávání dospělých v rámci čtyř strategických cílů ET 2020 a stanovuje agendu a priority pro zlepšení kvality a efektivnosti vzdělávání dospělých. Ty by měly směřovat ke zvýšení účasti dospělých s nízkou úrovní dovedností a znevýhodněných dospělých na vzdělávání a k rozvoji jejich základních dovedností.

Projekt EAAL trvá od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

Národním koordinátorem je Jan Brůha: jan.bruha@npicr_cz.   

Zprávy 

Kulatý stůl k základním dovednostem dospělých: jak je podpořit na národní úrovni?

8. 10. 2020 V rámci projektu  Evropská agenda pro vzdělávání dospělých  (EAAL) proběhl v Národním pedagogickém institutu České republiky 18. září 2020 kulatý stůl na téma základních dovedností (basic skills) dospělých. Zúčastnili se ho zástupci Národního pedagogického institutu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Českomoravské konfederace odborových svazů, Úřadu práce ČR, Národního vzdělávacího fondu a Knihovnického institutu Národní knihovny ČR.  

 

Vzdělávání dospělých v infografikách Evropské unie

7. 10. 2020 Úřad pro publikace Evropské unie publikoval sérii infografik k problematice vzdělávání dospělých. V nich se věnuje vlivu vzdělávání a dovedností na životní šance dospělých, účastníkům vzdělávání dospělých a výzvám a strategiím v oblasti dovedností.  

 

Novinky z odborného vzdělávání dospělých

 Zajímá Vás odborné vzdělávání? Podívejte se na novinky z odborného vzdělávání v Evropě.