ZÁKLAD Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Může být v souladu se zadáním použit následující model? Nabídka bude zpracována pro variantu A. Hlavní modul bude zastávat min. z 60 % základ pilotáže tvořený jednou částí veřejné zakázky (dle Tabulky 1 Zadávací dokumentace), složený ze dvou dílčích oborů. Zbývajících 40 %, jakožto doplňku pilotáže, pak naplníme dalšími třemi částmi dle Tabulky 1 (tedy jinými obory, v jiných krajích). Dále bude pilotáž doplněna o rozšiřující moduly.   

Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Ano, takovou nabídku lze podat. Pro zpřesnění zadavatel uvádí, že procenta se počítají z počtu hodin pro základ a doplněk pilotáže pro všechny nabídnuté šablony. Maximálně 40% počet hodin v hlavním modulu (což je výlučně buď jen odborný výcvik nebo jen odborná praxe) může být plněno žáky jakýchkoliv oborů podpořených veřejnou zakázkou, což jsou tedy všechny vyjmenované v Tabulce1, ale hlavně kompletně v přehledu na stránce 9 zadávací dokumentace. Rozšiřující moduly mohou být přidány v libovolném počtu, nejméně však jeden takový modul, pro volbu oborů pro rozšiřující modul se použije opět přehled na stránce 9 zadávací dokumentace.