Vzdělávání v regionech

Od konce ledna 2014 do května 2015 budou ve všech regionech ČR v rámci projektu Pospolu – Podpora spolupráce škol a firem zdarma probíhat vzdělávací kurzy a semináře pro pedagogické pracovníky, zřizovatele škol a zástupce firem. Cílem seminářů a kurzů je přiblížit účastníkům moderními vzdělávacími metodami možnosti vedoucí k prohloubení a zkvalitnění spolupráce škol a firem.

Celkem proběhne:

- 75 tematicky zaměřených kurzů pro pedagogické pracovníky,
- 25 koučování dvojic z partnerské školy a firmy a
- 30 workshopů zaměřených na výměnu zkušeností v dané skupině oborů.

Vzdělávací akce bude organizačně zajišťovat firma BNV Consulting. 

Přihlásit se můžete zde.

Chystané akce s termíny a místem konání najdete v kalendáři.

Na níže uvedených odkazech naleznete celkový přehled termínů:

-      kurzů pro pedagogické pracovníky

-      vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky a zástupce firem

-       workshopů k jednotlivým skupinám oborů

Účastníci se během vzdělávacích akcí naučí mj. využívat nové prvky a nástroje, které povedou k větší transparentnosti a kvalitě výuky, praxí i absolventů. Dále se seznámí s modely spolupráce škol a firem, které popisují průniky zájmů školy a firmy v jednotlivých skupinách oborů a které tak mohou pomoci identifikovat možné formy spolupráce. Pomocí popisné šablony se pedagogové i zástupci firem naučí plánovat vzájemnou spolupráci tak, aby byla transparentní – aby se všichni zapojení aktéři předem dohodli, co se žák má při praxi na pracovišti firmy naučit tak, aby to vyhovovalo firmě, škole i samotnému žákovi. Naučí se také vzájemnou spolupráci vyhodnotit.  Připravenou šablonu mohou pak pedagogové využít k inovaci ŠVP s ohledem na potřeby zaměstnavatelů ve svojí škole.


Anotace vzdělávacích programů:

Kurzy pro pedagogické pracovníky – 75 kurzů ve všech regionech ČR

Přehled termínů a míst konání.

a)      Podpora a rozvoj mobility na středních školách - možnosti využití ECVET

Účastníci se seznámí s evropskými nástroji na podporu odborného vzdělávání a mobilit žáků, s možností popisu výsledků učení skrze znalosti, dovednosti a kompetence. Budou mít možnost v praxi si vyzkoušet formulaci výsledků učení tak, aby byly srozumitelné a užitečné.

b)     Modely spolupráce škol a zaměstnavatelů, jejich uvedení do praxe

Účastníkům semináře budou představeny modely spolupráce škol a zaměstnavatelů a jejich využití pro nalézání nových podnětů a plánování spolupráce školy a zaměstnavatelů. Seznámí se se strukturou popisné šablony a naučí se ji vyplňovat a používat.

c)      Prohloubení spolupráce škol a firem v odborném výcviku a možnosti doplnění ŠVP

Účastníci se seznámí s obecným modelem spolupráce škol a zaměstnavatelů. Naučí se pracovat s modulem odborný výcvik, seznámí se se strukturou šablony pro odborný výcvik, naučí se ji vyplňovat a používat pro zkvalitnění plánování spolupráce a jejího začlenění do ŠVP.

d)     Spolupráce škol a firem v rámci odborné praxe a zapracování této spolupráce do ŠVP

Účastníci budou pracovat s modely spolupráce škol a firem, s modulem praktické vyučování. Seznámí se se strukturou šablony odborná praxe, naučí se ji vyplňovat a používat pro zkvalitnění plánování spolupráce v ŠVP. Získají podněty k úpravám ŠVP s ohledem na potřeby zaměstnavatelů v učebním plánu, profilu absolventa a učební osnově odborná praxe.

e)     Možnosti zapojení sociálních partnerů do profilové maturitní zkoušky na středních odborných školách

Účastníci se seznámí s podněty ke koncipování profilové maturitní zkoušky vycházející z různých škol, které byly zpracovány v publikaci Profilová maturitní zkouška v odborných školách. Seznámí se s modely spolupráce škol a firem, s modulem profilová maturitní zkouška, se strukturou šablony PMZ, naučí se využívat kontaktu se sociálními partnery při ukončování vzdělávání žáků maturitní zkouškou.

 

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky a zástupce firem – 25 koučování ve všech regionech ČR 

Přehled termínů a míst konání.

Vzdělávání je koncipováno jako koučování dvojic reprezentujících spolupráci škol a firem (tedy vždy jeden zástupce školy a jeden zástupce firmy). Vzdělávací program bude obsahovat skupinový seminář dvojic, samostudium a individuální konzultace dvojic s koučem.

a)     Jak probudit zájem žáků o odborné vzdělávání - 5 kurzů/6 účastníků pedagog + 6 účastníků zástupce firmy

Účastníci si ujasní, jakými formami a metodami je efektivní probouzet a posilovat zájem žáků o vzdělávání a řemeslo.

b)     Jak rozvíjet odborné kompetence žáků tak, aby se uplatnili na trhu práce – 5 kurzů/6 účastníků pedagog + 6 účastníků zástupce firmy

Dvojice se pokusí dobrat toho, jaké kompetence potřebují žáci, aby se uplatnili na trhu práce a jak se k těmto kompetencím co nejefektivněji dostat.

c)     Jak rozvíjet kompetence učitelů a instruktorů pro efektivní spolupráci s partnery – 5 kurzů/6 účastníků pedagog + 6 účastníků zástupce firmy

Účastníci si ujasní, jaké kompetence potřebují učitelé a instruktoři k tomu, aby mohla dobře probíhat spolupráce mezi školou a firmou, prodiskutují návrhy, jak se k těmto kompetencím efektivně dopracovat.

d)     Jak prohlubovat spolupráci ze strany školy se sociálními partnery – 5 kurzů/6 účastníků pedagog + 6 účastníků zástupce firmy

Dvojice se pokusí odpovědět na otázky, co může škola dělat pro maximálně efektivní a bezproblémovou spolupráci se sociálními partnery včetně toho, jak tyto partnery vyhledávat a jak podpořit jejich motivaci ke spolupráci.

e)     Jak podporovat motivaci firem k větší strategické spolupráci se školou – 5 kurzů/6 účastníků pedagog + 6 účastníků zástupce firmy

Účastníci si ujasní, jak může firma (sociální partner) efektivně ovlivňovat spolupráci se školou, jaké výhody spolupráce pro firmu přináší a z jakého důvodu by firmy měly o spolupráci usilovat.

 

Workshopy – vzdělávání v regionech 30 kurzů / 12 účastníků, Praha / Brno / Ostrava

Přehled termínů a míst konání.

Celkem proběhne 30 workshopů pro všechny skupiny oborů. Jejich cílem je výměna zkušeností s praktickým vyučováním v reálném pracovním prostředí mezi účastníky workshopu. Podkladem bude model spolupráce pro příslušnou skupinu oborů – modely je možné stáhnout na Metodickém portále RVP.cz na stránkách věnovaných Pospolu a jednotlivým skupinám oborů. Účastníci budou dále seznámeni s cíli a aktivitami projektu Pospolu a jeho dalšími výstupy relevantními pro uvedenou skupinu oborů – případovými studiemi, metodickými publikacemi.

Cílem workshopů je zajistit co nejširší zpětnou vazbu od odborné veřejnosti ke zpracovávaným výstupům projektu v oblasti tvorby modelů spolupráce škol a firem.

Leták s informacemi o vzdělávacích akcích zde.

2359.jpg

Vzdělávací akce bude organizačně zajišťovat firma BNV Consulting.

K odběru novinek se můžete přihlásit na adrese www.nuv.cz/pospolu/registrace.