Vzdělávací aktivity pro učitele a zástupce firem

Připravujeme semináře a kurzy, které budou přibližně od února 2014 do května 2015 probíhat v celé ČR. Vzdělávací aktivity by měly účastníkům pomocí moderních vzdělávacích metod ukázat, jak prohloubit a zkvalitnit spolupráci škol a firem. Pro odborné zaměstnance firem budou připraveny a ověřeny vzdělávací kurzy Instruktor a Odborník z praxe s cílem poskytnout účastníkům zejména pedagogické dovednosti.  

Vzdělávací aktivity:

1. Kurzy pro pedagogické pracovníky

Támata kurzů:  

 • Podpora a rozvoj mobility na středních školách - možnosti využití ECVET
 • Modely spolupráce škol a firem, jejich uvedení do praxe
 • Prohloubení spolupráce škol a firem v odborném výcviku a možnosti doplnění ŠVP
 • Spolupráce škol a firem v rámci odborné praxe a zapracování do ŠVP
 • Možnosti zapojení sociálních partnerů do profilové maturitní zkoušky na SOŠ

 2. Vzdělávání pro pedagogické pracovníky a zástupce firem

Vzdělávání bude koncipováno jako koučování dvojic (jednoho zástupce školy a jednoho z firmy). Vzdělávací program bude obsahovat koučování ve skupině, samostudium a individuální konzultace dvojic s koučem.

Témata vzdělávacích akcí:

 • Jak probudit zájem žáků o odborné vzdělávání
 • Jak rozvíjet odborné kompetence žáků tak, aby se uplatnili na trhu práce
 • Jak rozvíjet kompetence učitelů a instruktorů pro efektivní spolupráci s partnery
 • Jak prohlubovat spolupráci ze strany školy se sociálními partnery
 • Jak podporovat motivaci firem k větší strategické spolupráci se školou

 3. Kurzy pro odborné zaměstnance firem

Kurzy budou pilotně ověřeny s cílovou skupinou, kurz pro instruktory bude navazovat na profesní kvalifikaci Instruktor, která bude vytvořena v rámci Národní soustavy kvalifikací v roce 2014.

 • Instruktor – kurz absolvují instruktoři/zaměstnanci firem, kteří při odborném výcviku nebo odborné praxi ve firmě školí žáky v reálném pracovním prostředí a nemají potřebné pedagogické znalosti (pedagogické minimum).
 • Odborník z praxe – kurz absolvují odborníci z praxe (zaměstnanci firem), kteří se budou zapojovat do teoretické výuky formou přednášek, účastí na cvičení nebo na učební praxi společně s učitelem, do koncipování maturitních témat a témat samostatných odborných prací, jejich vedení či obhajoby, účastní se evaluace výuky a výsledků učení žáků i celého ŠVP.

Termíny a způsoby přihlášení zájemců do seminářů a kurzů budou známy po uzavření výběrového řízení na zajištění vzdělávacích akcí do konce roku 2013 – informace najdete na www.projektpospolu.cz/vzdelavani-v-regionech.

Dagmar Drmotová