Všeobecný přínos projektu Pospolu pro další spolupráce škol a firem zhodnotila koordinátorka partnerství Jana Němcová

Co se týče kvality vzdělávání a hlavních principů, všeobecně vhodných pro spolupráci škol a firem, lze získané poznatky z projektu Pospolu shrnout takto:

1. Ke každému žáku bylo v rámci projektu přistupováno individuálně s cílem provést ho všemi výrobními odděleními ve firmě.  Pro potřeby firmy a školy byl zpracován „Deník odborného výcviku žáka konaného na pracovišti organizace“, kde po každém odpracovaném týdnu instruktor společně s učitelem odborného výcviku hodnotil splnění zadaných úkolů na jednotlivých pracovištích. Také žák měl možnost v tomto deníku  ohodnotit odborný výcvik ve firmě.

2. Projektem Pospolu se do praxe zavedly prvky a zásady, které napomohou vylepšit spolupráci škol a firem, podpoří kvalitu přípravy žáků. Principy ECVET jsou založeny na dohodě školy, firmy a žáka a jde o to, aby se žák na pracovišti firmy naučil požadované dovednosti, a tím si do budoucna rozšířil své schopnosti a našel lepší uplatnění na trhu práce.

3. Uskutečněním odborného výcviku a splněním odpracovaných hodin za školní rok, tj. min. 105 hodin, získají žáci certifikát či Europass. O vydání Europassu je ze strany žáků velký zájem. 

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství (stav před autorizací)