V roce 2014 proběhnou vzdělávací akce o spolupráci škol a firem

Od druhého pololetí školního roku 2013/2014 do května 2015 budou ve všech regionech ČR v rámci projektu Pospolu zdarma probíhat vzdělávací kurzy a semináře pro pedagogické pracovníky, zřizovatele škol a zástupce firem. Cílem seminářů a kurzů je přiblížit jim moderními vzdělávacími metodami možnosti vedoucí k prohloubení a zkvalitnění spolupráce škol a firem zjištěné v dalších aktivitách projektu.

Zájemci o účast v kurzech nebo seminářích v oblasti spolupráce škol a firem se mohou informovat na www.projektpospolu.cz/vzdelavaci-akce. Vzdělávací akce bude organizačně zajišťovat firma BNV Consulting.

Přihlásit se můžete zde.

Kurzy pro pedagogické pracovníky

  • Podpora a rozvoj mobility na středních školách - možnosti využití ECVET          

Účastníci se seznámí s evropskými nástroji na podporu odborného vzdělávání a na podporu vnitrostátní mobility žáků. s popisem výsledků učení skrze znalosti, dovednosti a kompetence. Budou mít možnost v praxi si vyzkoušet plánování výsledků učení tak, aby byly srozumitelné a užitečné.

  • Modely spolupráce škol a zaměstnavatelů, jejich uvedení do praxe

Účastníkům semináře budou představeny vedle modelů spolupráce škol a zaměstnavatelů také možnosti jejich využití pro nalézání nových podnětů a plánování spolupráce školy a zaměstnavatelů. Seznámí se se strukturou popisné šablony a naučí se ji vyplňovat a používat.

  • Prohloubení spolupráce škol a firem v odborném výcviku a možnosti doplnění ŠVP

Účastníci se seznámí s obecným modelem spolupráce škol a zaměstnavatelů. Budou pracovat s modulem odborný výcvik, seznámí se se strukturou šablony, naučí se ji vyplňovat a používat pro zkvalitnění plánování spolupráce a jejího začlenění do ŠVP.

  • Spolupráce škol a firem v rámci odborné praxe a zapracování této spolupráce do ŠVP

Seznámí se se strukturou šablony odborná praxe, naučí se ji vyplňovat a používat pro zkvalitnění plánování spolupráce v ŠVP. Získají podněty k úpravám ŠVP  s ohledem na potřeby zaměstnavatelů v učebním plánu, profilu absolventa a učební osnově odborná praxe.

  • Možnosti zapojení sociálních partnerů do profilové maturitní zkoušky na středních odborných školách

Účastníci se seznámí s podněty ke koncipování profilové maturitní zkoušky vycházející z různých škol, které byly zpracovány v publikaci Profilová maturitní zkouška v odborných školách. Seznámí se s modulem profilová maturitní zkouška, se strukturou šablony, Naučí se využívat kontaktu se sociálními partnery při ukončování vzdělávání žáků maturitní zkouškou.

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky a zástupce firem

Vzdělávání je koncipováno jako koučování dvojic reprezentujících spolupráci škol a firem (tedy vždy jeden zástupce školy a jeden zástupce firmy). Vzdělávací program bude obsahovat skupinový seminář, samostudium a individuální konzultace dvojic s koučem.

  • Jak probudit zájem žáků o odborné vzdělávání

Účastníci si ujasní, jakými formami a metodami je efektivní probouzet a posilovat zájem žáků o vzdělávání a řemeslo.

  • Jak rozvíjet odborné kompetence žáků tak, aby se uplatnili na trhu práce

Dvojice se pokusí dobrat toho, jaké kompetence potřebují žáci, aby se uplatnili na trhu práce a jak se k těmto kompetencím co nejefektivněji dostat.

  • Jak rozvíjet kompetence učitelů a instruktorů pro efektivní spolupráci s partnery

Účastníci si ujasní, jaké kompetence potřebují učitelé a instruktoři k tomu, aby mohla dobře probíhat spolupráce mezi školou a firmou, prodiskutují návrhy, jak se k těmto kompetencím efektivně dopracovat.

  • Jak prohlubovat spolupráci ze strany školy se sociálními partnery

Dvojice se pokusí odpovědět na otázky, co může škola dělat pro maximálně efektivní a bezproblémovou spolupráci se sociálními partnery včetně toho, jak tyto partnery vyhledávat a jak podpořit jejich motivaci ke spolupráci.

  • Jak podporovat motivaci firem k větší strategické spolupráci se školou

Účastníci si ujasní, jak může firma (sociální partner) efektivně ovlivňovat spolupráci se školou, jaké výhody spolupráce pro firmu přináší a z jakého důvodu by firmy měly o spolupráci usilovat.

 

Kurzy pro odborné zaměstnance firem

Kurzy budou připraveny a ověřeny v rámci projektu Pospolu. Jejich cílem je poskytnout potřebné pedagogické znalosti těm, kteří realizují vzdělávání žáků ve firmách v pozici instruktora nebo vstupují do vzdělávacího procesu jako odborníci, kteří přinášejí do výuky aktuální poznatky z praxe.

Instruktor – kurz absolvují instruktoři/zaměstnanci firem, kteří při odborném výcviku nebo odborné praxi ve firmě školí žáky v reálném pracovním prostředí a nemají potřebné pedagogické znalosti (pedagogické minimum).

Odborník z praxe – kurz absolvují odborníci z praxe (zaměstnanci firem), kteří se budou zapojovat do teoretické výuky formou přednášek, účastí na cvičení nebo na učební praxi společně s učitelem, do koncipování maturitních témat a témat samostatných odborných prací, jejich vedení či obhajoby, účastní se při evaluaci výuky a výsledků učení žáků i celého školního vzdělávacího programu a přispívá k hlubšímu směřování žáků k reálné praxi.