Rozhovor s PaedDr. Rostislavem Šmídem, ředitelem SPŠ a OA Uherský Brod

která od listopadu 2013 do ledna 2015 realizovala pilotáž spolupráce spolu se SŠ - COPT Kroměříž, SOŠ Josefa Sousedíka a 29 firmami v projektu Pospolu.

Proč jste se přihlásili do pilotáže projektu Pospolu?

Zaujala nás již samotná myšlenka projektu – prohloubení přípravy žáků v reálném pracovním prostředí podporou spolupráce SOŠ a zaměstnavatelů. Cíle projektu se zcela shodují s vizí naší školy, jíž je podpora řemesel a učebních oborů, zvyšování  motivace žáků ke studiu technických oborů tím, že jim umožníme seznámit se s reálnou praxí a získat tím praktické dovednosti. Toto vše vede mimo jiné k posílení profesní stability žáků, zvýšení kvality jejich praktických dovednost či získávání kontaktů na lidi z praxe.

K zajištění kvalitní a vysoce profesionální praxe žáků ve firmách jsou však, mimo jiné, zapotřebí také nemalé finanční náklady. V současné době, kdy se školství potýká s nedostatkem financí, bylo zapojení naší školy do tohoto projektu zcela jasnou volbou. Jeho další obrovskou devízou je totiž možnost uhrazení finanční odměny pro instruktory ve firmách, popřípadě i pro samotné žáky či nakoupení ochranných pomůcek pro žáky a uhrazení jejich vstupní lékařské prohlídky před nástupem na praxi do dané firmy.

Jak dlouho již s podniky spolupracujete a jak tato spolupráce vypadá?

Naše škola sídlí v areálu jedné z největších strojírenských firem v České republice – Slováckých strojíren, a. s. V minulosti byla škola přímo součástí tohoto velkého podniku a i po restrukturalizaci, kdy se škola osamostatnila, spolupráce pokračovala. Toto dvacetileté partnerství pokračuje a rozvíjí se dosud.

Naše škola ovšem nespolupracuje výhradně se Slováckými strojírnami. V současné době máme kontaktováno přes 100 podniků, přičemž v současné době aktivně kooperujeme asi s 50 firmami, ve kterých absolvuje praxi kolem 70 žáků.

S firemním sektorem spolupracujeme na několika úrovních. V první řadě jsou to již zmiňované odborné praxe našich žáků na reálných pracovištích, čímž dochází k ideálnímu propojení školské teorie s firemní praxí. Další úrovní vzájemné spolupráce je řešení řady projektů podpořených z Evropského sociálního fondu či jiných zdrojů. Toto spočívá především ve společné tvorbě výukových odborných textů a prezentací, ve kterých se opět snoubí praktické a teoretické poznatky, popřípadě zapojení odborníků z praxe jako lektorů vzdělávacích aktivit, které pořádáme pro naše učitele v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Spolupráci školství s podnikovou sférou totiž považujeme za nezbytnou nejen ve vztahu k žákům, ale také jejich pedagogům. V tomto případě hovoříme o učitelích odborných předmětů, odborného výcviku a praxe. Protože bez jejich orientace na firemní praxi a progresivní novinky ve vyučovaných oborech bude úroveň škol, na nichž působí, upadat a tyto školy tak budou zaostávat za požadavky trhu práce a firemní sféry. Pokud tito učitelé nezachytí moderní trendy využívané v současné praxi, nemají ani jejich žáci šanci vstupovat na trh práce jako reálně uplatnitelní a konkurenceschopní.

Zahrnuli jste do pilotáže nějaké rozšíření dřívější spolupráce?

V současné době máme na škole velmi dobře nastaven systém vedení praxí a způsoby komunikace a spolupráce s kooperujícími subjekty. Ano, zahrnuli jsme využití odborníka z praxe jako rozšiřující modul pilotáže.

Jaké přínosy bude podle Vás mít pilotáž pro Vaši školu?

V pilotáži spatřujeme přínosy především pro naše žáky, kteří jsou pro školu vždy prvořadí. Ve shrnutí je to především možnost žáků seznámit se s firemním prostředím, získat kontakty, navázat vztah k podniku, kde mohou v budoucnu nalézt uplatnění, s čímž souvisí i možnost firmy vzdělávat si svého budoucího zaměstnance tzv. na míru, dále pak ověření si vlastní připravenosti pro budoucí praxi a podobně.

 V čem je Vaše spolupráce výjimečná a specifická?

Výjimečnost spolupráce školy a  podnikové sféry spatřujeme zejména v tom, že jak my, tak naši firemní partneři si uvědomujeme nezbytnost podpory technického vzdělávání a také na upevňování a rozšiřování vztahů a spolupráce mezi školami a firemní sférou v jednom kraji.

Společně se tak snažíme opět vrátit a zvýšit atraktivitu odborného vzdělávání, a to nejen provázaností vzdělávací soustavy s praxí, ale také dostatečnou reflexí nových trendů. I proto jsou v kooperujících firmách na žáky při odborné praxi kladeny vysoké nároky na znalosti a praktické dovednosti (např. žák 3. ročníku oboru obráběč kovů musí samostatně zvládnout obsluhu CNC horizontky apod.). Z toho samozřejmě plyne i velký důraz na kvalitu a náročnost výuky odborného výcviku v dílnách školy.

Díky spolupráci s firmami škola lépe reflektuje novinky a aktuální špičkové technologie využívané v praxi. Tyto se pak snažíme pro potřeby výuky pořídit, aby měli žáci možnost v průběhu studia získávat přehled o technologických trendech a osvojit si práci s nimi. Výhodou pro spolupracující podnik je pak to, že má možnost zaměstnat absolventa, který umí pracovat s moderními technologiemi a má již povědomí o praktickém využití svých teoretických školních znalostí a dovedností.

Další specifičností spolupráce školy a firemním sektorem je využívání našeho vlastního SW, který jsme vyvinuli pro přehlednou a efektivní administraci praxí žáků. Tím má také škola důkladnou zpětnou kontrolu a přehled o tom, co konkrétní žák na praxi dělá.

O tomto partnerství škol a firem více zde.

O všech partnerstvích v pilotáži více zde.