Rozhovor s Ing. Miroslavem Dvořákem, generálním ředitelem MOTOR JIKOV Group a.s.

která od listopadu 2013 do ledna 2015 realizovala pilotáž spolupráce spolu s VOŠ a SPŠ automobilní a technickou, České Budějovice, firmou MOTOR JIKOV Fostron a.s. a firmou MOTOR JIKOV Slévárna a.s. v projektu Pospolu.  

Proč jste se přihlásili do pilotáže projektu POSPOLU?

MOTOR JIKOV Group a.s. je firma s více než stoletou tradicí v oblasti slévárenství a strojírenství, letos slavíme 115. výročí založení, a na jihu Čech patříme mezi největší zaměstnavatele. Protože se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, sami iniciujeme a podporujeme veškeré aktivity a projekty podporující změnu současné situace na trhu práce, zvýšení zájmu o technické obory, propojení technických škol s praxí a zvýšení kvality technického vzdělávání.

Naši zavedenou spolupráci s partnerskými školami při odborném výcviku učňů považujeme za vhodný příklad dobré praxe, který by mohly, a z mého pohledu i měly, ostatní firmy následovat. Důležitým motivem jsou samozřejmě i finanční prostředky, které nám částečně pokryjí náklady spojené s praktickou výukou učňů ve firmě.

 Jak dlouho již se školou/školami spolupracujete a jak tato spolupráce vypadá?

Řekněme, že se touto oblastí zabýváme již celé desetiletí a navázaly jsme partnerství s několika středními školami technického typu. Společně s nimi se zapojujeme do vzdělávání a vlastně tak svým způsobem suplujeme současný školský systém, který není schopen dostatek kvalifikovaných pracovníků pro technické obory zajistit. Ale pokud chceme být i nadále konkurenceschopní, musíme se na vzdělávání v těchto oborech podílet.

 Jak konkrétně spolupráce se školami vypadá?

Vybudovali jsme ve firmě dvě vlastní výcviková střediska (v Českých Budějovicích a Soběslavi), kde žáci učebních i maturitních oborů vykonávají svou povinnou praxi. Jedná se především o obráběče kovů, zámečníky, nástrojaře a mechaniky seřizovače. Výcviková střediska jsou nejen vybavena moderními stroji, ale žáci získávají své znalosti a dovednosti pod vedením skutečných odborníků – mistrů výcvikového střediska, kteří jsou vyčleněni právě pro práci s učni. Část své praxe vykonávají ve výcvikovém středisku a část přímo na dílně ve výrobě. Z těch nejšikovnějších si vybíráme a nabízíme jim stipendium, kde předpokládáme, že k nám po vyučení či vystudování nastoupí do práce. Takže si vychováváme své budoucí pracovníky. Tuto cestu považujeme za velice náročnou, ale smysluplnou.

Část naší spolupráce spadá i do oblasti finanční podpory různých žákovských projektů (např. F1), hradíme dopravu při exkurzích do zahraničních automobilek či jiných strojírenských firem v rámci ČR, podílíme se na aktualizaci studijních programů, naši mistři se účastní závěrečných zkoušek učňů a v neposlední řadě chodí vyučovat na naše partnerské školy, zatímco učitelé odborných předmětů tráví několik dnů u nás ve firmě na stáži.

Zahrnuli jste do pilotáže nějaké rozšíření dřívější spolupráce?

Nemohu říct, že bychom něco z toho, co modely spolupráce v projektu POSPOLU nabízejí, již dříve nedělali. Jde spíše o to, že nám projekt POSPOLU umožňuje pracovat více systematicky, ať už při stážích pedagogů u nás ve firmě, nebo při zapojování našich odborníků do výuky ve škole.

Jaké přínosy bude podle Vás mít pilotáž pro Vaši firmu?

Technické odborné školství se dnes potýká s existencí dvou protichůdných faktorů, kdy na jedné straně existuje poptávka ve strojírenství jako vysoce technologicky náročném odvětví české ekonomiky, zatímco na druhé straně čelíme demografickému propadu spojenému s klesajícím počtem absolventů s technickým vzděláním. Byl bych rád, kdybychom účastí v pilotáži projektu POSPOLU přispěli k pozitivním změnám ve vzdělávání na technických školách a prohlubování teorie s praxí přineslo nejen do naší firmy MOTOR JIKOV kvalitní absolventy.

V čem je Vaše spolupráce výjimečná a specifická?

Vím, že můžeme být trochu „neskromně“ pyšní na vytvořený systém spolupráce mezi školou a firmou. V průběhu let jsme vytvořili fungující model spolupráce, který má svá pravidla, svou oporu v organizační struktuře firmy, je součástí podnikatelského plánu a naši učni jsou součástí plnění ročních ukazatelů podnikatelských plánů a naplňuje mě radostí, když je potkám ve výrobě s nápisem na tričku „Učím se v MOTOR JIKOV“. Spolupráce se školami je založena na důstojném partnerství, kdy si vzájemně vytváříme podmínky pro společný cíl – dostatek technicky zdatných absolventů.

O tomto partnerství škol a firem více zde.

O všech partnerstvích v pilotáži více zde.