Projekt Pospolu zhodnotil koordinátor partnerství Bc. Petr Oplatek

Spolupráce školy a firmy je hodnocena velmi pozitivně zejména díky zájmu vedení DPMB (generální ředitel, personální ředitelka atd.) a díky vyčlenění zaměstnance/instruktora DPMB, který má  v náplni práce spolupráci se školami. Žáci vybraných oborů vzdělání během odborného výcviku probrali témata dle ŠVP a v praxi si ověřovali znalosti, dovednosti a návyky. Součástí získávaných návyků bylo i dodržování BOZP a PO. Žáci přistupovali k výuce i práci se zájmem. Jejich velkou motivací byla finanční odměna za produktivní práci. 

Specifikem spolupráce v rámci realizace odborné praxe žáků oboru Mechanik opravář motorových vozidel je odborná výuka formou modulů s úzkou vazbou mezi teoretickou a praktickou výukou. Přestože je tento způsob výuky organizačně náročnější, může částečně probíhat také na pracovišti sociálního partnera. Snížení administrativní zátěže v tomto případě přináší elektronická evidence a hodnocení odborné praxe žáků, která umožňuje on-line zadávat potřebné údaje, ale plní také funkci zdroje informací pro školu, partnery, žáky a jejich rodiče.

Všeobecně lze říci, že pro žáky byla práce v reálném pracovním prostředí přínosem. Žáci se naučili spolupracovat se zaměstnanci firmy, navzájem spolu vycházet, komunikovat, získávat pracovní návyky, zručnost a pečlivost. Žáci mají možnost po absolvování školy najít uplatnění přímo ve firmě.

Přínosem pro školu byly informace-novinky z daného oboru do vzdělávacího procesu – teorie i praxe. Rozhodnutí ke spolupráci ovlivnily také prostory pro praktickou výuku, doplnění obsahu výuky, získávání technických informací a učebních pomůcek.

Pro firmu měla spolupráce přínos v tom, že při zájmu žáka o zaměstnání již má informace o žadateli (jeho znalosti, dovednosti, zručnost, chování aj.). V současné době má pro firmu význam i odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka za rok 2014 - ZÁKON č. 586/1992 Sb.

Je na MŠMT, školách, firmách, smluvních pracovištích, instruktorech a samozřejmě v neposlední řadě na samotných žácích a studentech, jakým směrem se bude ubírat úroveň vykonávání provozních a odborných praxí na smluvních pracovištích firem. Proto je důležité podporovat a spoluvytvářet kvalitní propracovanou přípravu všech, kteří jsou jejími účastníky tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle - kvalitně připraveného a spokojeného žáka či studenta se zájmem o další odborný růst. 

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství (stav před autorizací)