Pro školy

Jak se mohou školy do projektu zapojit?

Partnerství škol a firem se mohou zapojit do:

  • pilotáže

Do 20. prosince 2013 bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na výběr dvaceti partnerství. Pilotáž se týká převážně technických oborů a je na ní vyčleněno více než 33 mil. Kč. Do výběrového řízení mohou podat nabídku již celá vytvořená partnerství, která mohou tvořit jedna nebo více škol s jednou nebo více firmami. Pilotáž a s ní spojená finanční podpora představují vhodnou příležitost již existující spolupráci rozšířit nebo prohloubit. Více informací o pilotáži najdete na http://www.nuv.cz/pospolu/pilotaz.

  • monitoringu spolupráce

Do této nové aktivity, která vznikla na základě poptávky škol a firem, se zájemci mohli přihlásit do 20. 12. 2013. Přihlášku a šablony k vyplnění a další informace naleznete na http://www.nuv.cz/pospolu/monitoring. Monitoring nebude ze strany projektu POSPOLU nijak finančně podporován, jeho smyslem je zviditelnit příklady dobré praxe fungující spolupráce mezi firmami a školami a rozšířit tak zdroj informací k zobecnění zkušeností z různých oborů. Výzvu k přihlášení do této aktivity budeme opakovat i v roce 2014 a o jejím termínu Vás informovat na webu a prostřednictvím novinek rozesílaných odběratelům.

Pedagogové ze škol s navázanou spoluprací s firmami se mohou samostatně zapojit do tvorby:

  • případových studií

Od září 2013 hledáme mezi pedagogickými pracovníky autory případových studií, v nichž by zachytili konkrétní spolupráci jejich školy s firmou, a podělili by se tak s ostatními o svou zkušenost. V případě zájmu o zapojení do tvorby případových studií je nejprve třeba vyplnit krátkou anotaci prostřednictvím dotazníku nebo ji poslat mailem na adresu pospolu.info@nuv_cz a/nebo olga.kofronova@nuv_cz. Poté se Vám ozveme a domluvíme konkrétní spolupráci na tvorbě studie. Zpracování studie bude honorováno, a to podle rozsahu a počtu zpracovaných modulů.

  • aplikovaných modelů spolupráce

Aktuálně je možné se zapojit do tvorby aplikovaných modelů tvořených ve 4. etapě (harmonogram je k dispozici na adrese www.projektpospolu.cz/harmonogram). Připomínkování pracovních verzí probíhá prostřednictvím dotazníku přístupného na adrese http://goo.gl/LpZ8Uc nebo je možné poslat připomínky na e-mail eva.rathouska@nuv_cz nebo pospolu.info@nuv_cz. Na uvedené adresy se ozvěte také v případě zájmu o aktivní zapojení do tvorby modelů.

Pedagogové, zřizovatelé škol i zástupci firem se mohou zúčastnit:

  • vzdělávacích akcí v regionech

Od roku 2014 budou ve všech regionech ČR probíhat vzdělávací akce pro učitele, zřizovatele škol i zástupce firem. O možnostech přihlášení se na tyto akce se v průběhu listopadu 2013 dočtete na http://www.nuv.cz/pospolu/vzdelavani-v-regionech.

 

Všechny odborné školy a zástupci zaměstnavatelů oslovení v šetření se mohli:


 

Přínosy projektu pro školy a firmy

Přínosem projektu pro vedoucí i další pracovníky škol bude vytvoření vzoru optimální spolupráce školy a zaměstnavatele při zajištění praktického vyučování na pracovištích zaměstnavatelů. Projekt také přispěje k prohloubení vzájemné důvěry mezi školami a zaměstnavateli. Žáci škol budou v rámci praktického vyučování seznamováni s reálným pracovním prostředím a získají praktické dovednosti, posílí své sebevědomí, které jim usnadní nalezení zaměstnání a nástup do pracovního procesu po ukončení studia. Školy si zapojením do projektu posílí význam a své postavení v rámci příslušného regionu. Využití prvků Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, dále jen ECVET v rámci projektu a zavedené do systému odborného vzdělávání vytvoří podmínky pro podporu učební mobility žáků, na mezinárodní i vnitrostátní úrovni.

Pokud chcete dostávat bližší informace o dění v projektu Pospolu, zaregistrujte se prosím zde.