Modely spolupráce škol a zaměstnavatelů inspirují ostatní

Jednou z aktivit projektu Pospolu je vytvoření modelů, které popisují různé možnosti spolupráce škol a zaměstnavatelů v odborném vzdělávání. Nejprve vznikly obecné modely spolupráce škol a zaměstnavatelů, z nich se budou postupně vytvářet konkrétní aplikované modely pro jednotlivé skupiny oborů. Z těchto aplikovaných modelů budou moci všechny školy i zaměstnavatelé čerpat inspiraci a metodickou pomoc pro vzájemnou spolupráci. 

Co je model?

- rámcový popis spolupráce škol a zaměstnavatelů

Obecné modely jsou součástí kooperativního modelu a zachycují principy spolupráce škol a zaměstnavatelé při realizaci praktického vyučování a odborného výcviku ve školách a v reálném pracovním prostředí. Modely představují formy možné spolupráce v oborech H, M a L0, např. odborný výcvik na pracovišti firmy, využití odborníků z praxe ve výuce atd. (viz schéma). Obecné modely je možné rozpracovat pro jakoukoliv skupinu oborů odborného vzdělání do tzv. aplikovaných modelů.

 

Obecné modely spolupráce škol a zaměstnavatelů

Zpravodaj_final_K2.jpg

 

Aplikované modely vycházejí z obecných modelů spolupráce škol a zaměstnavatelů a postupně vznikají pro všechny skupiny oborů. Obsahují už konkrétní informace o spolupráci a jejích cílech, obsahu, způsobech organizačního zajištění a evaluace, popisují legislativní prostředí. Vznikne celkem 56 aplikovaných modelů, které budou postupně doplňovány případovými studiemi, příklady dobré praxe konkrétních škol a praktickými zkušenostmi získanými z pilotáže 25 partnerství škol a firem. „Modely budou nastaveny na individuální spolupráci oběma subjektům takříkajíc na míru,“ vysvětluje jeden z tvůrců modelů J. Ležal. „Nejrozšířenější způsob spolupráce lze pak očekávat v kooperaci škol a zaměstnavatelů při optimalizaci náplně ŠVP.“

Práce na aplikovaných modelech probíhá průběžně v několika etapách. V současné době se dokončuje podoba modelů v oborech vybraných komisí sociálních partnerů: Strojírenství a strojírenská výroba; Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika; Stavebnictví, geodézie a kartografie; Technická chemie a chemie silikátů;  Zemědělství a lesnictví; Informatické obory; Speciální a interdisciplinární obory; Doprava a spoje.

Jak se modely tvoří?

- v pracovních skupinách složených ze zástupců škol a zaměstnavatelů

Tvorbu aplikovaného modelu koordinuje pracovník NÚV  ̶  koordinátor tvorby aplikovaných modelů, který ve spolupráci s oborovým garantem NÚV oslovuje zástupce škol a sociálních partnerů. Pracovní skupina pak vychází při tvorbě modelů z platného RVP nejrozšířenějšího (typického) oboru dané skupiny a kategorie tak, aby byl aplikovaný model využitelný i pro ostatní obory ve skupině.

Tvůrci modelů vycházejí zejména ze svých zkušeností. „Model vycházel z mé dlouholeté praxe a ze zkušeností z oblasti výuky odborných předmětů, navazování kontaktů se zaměstnavateli, reflexe jejich požadavků na absolventy škol,“ říká jedna z autorek modelů M. Škorpilová. Tvůrci se inspirují také podněty a zkušenostmi z jiných škol, což umožní aplikovat modely i v širších souvislostech a na dalších školách.

Pokud by měla Vaše škola zájem podílet se na tvorbě aplikovaného modelu, kontaktujte nás na pospolu.info@nuv_cz. Spolupráci je možné navázat v oblasti tvorby modelu, připomínkování modelu, tvorby případové studie, popř. následné oponentury při finalizaci modelu v závěru projektu.

Obecné modely spolupráce najdete zde, aplikované od června na pospolu.rvp.cz.