Je vyhlášeno nové výběrové řízení na pilotáž

Zájemci o financování vzájemné spolupráce škola a firem mají šanci uspět v novém výběrovém řízení, kde bude vybráno dalších 20 partnerství. Nové výběrové řízení (VŘ) je otevřenější vůči všem uchazečům, rozšiřuje se počet oborů a je možné zahrnout i malá partnerství.

Zadávací dokumentace je od 1. listopadu zveřejněna na profilu zadavatele. Lhůta pro podání nabídek končí 20. prosince 2013 v 10:00. Samotné pilotáže budou probíhat v průběhu dvou pololetí přibližně od února 2014 do ledna 2015.

Kdo může tvořit partnerství a kdo podává nabídku?

Nabídku do VŘ podávají již utvořená partnerství, která může tvořit dvojice škola-firma nebo skupina škol a firem. Nabídku do výběrového řízení mohou kromě škol a firem přímo zapojených do pilotáže podat také třetí subjekty, které partnerství organizačně a administrativně zaštítí (zaměstnavatelské svazy, komory atd.)

Jaké formy spolupráce budou pilotovány?

Povinnou formou spolupráce je odborný výcvik (pro skupiny oborů kategorie H a L0) nebo odborná praxe (pro obory kategorie M a L0) v reálném pracovním prostředí firmy. Obě tyto formy výuky jsou v novém VŘ podpořeny rovnoměrněji a lze je snáze kombinovat. Další formy (moduly) spolupráce jsou považovány za rozšiřující (stáže učitelů ve firmě, využití odborníků z praxe přímo ve výuce ve škole, profilová maturitní zkouška, učební praxe nebo zajištění volnočasových aktivit) a je nutné, aby uchazeči zařadili alespoň jednu z rozšiřujících forem spolupráce.

 

Kolik finančních prostředků lze na realizaci pilotáže získat?

V novém výběrovém řízení na zbývajících 20 partnerství jsou k dispozici finance v objemu 33 140 000 Kč bez DPH, v každém partnerství lze získat finanční podporu v rozmezí od 1 342 400 Kč do 2 800 000 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že jeden uchazeč se může hlásit do více částí veřejné zakázky, lze tyto prostředky navzájem sčítat a tím i navýšit. U všech partnerství je daný počet žáků (5 až 20 dle druhu partnerství) vázaný na konkrétní obor, který uchazeč musí nabídnout. Všechna partnerství musí nabídnout alespoň 20 žáků, kteří musí projít odbornou praxí nebo odborným výcvikem v některých z podpořených 74 oborů veřejné zakázky. Podrobněji viz níže uvedená přehledová tabulka nebo přímo zadávací dokumentace.

 

V čem se liší tato zakázka od zakázky vyhlášené v létě 2013?

  • Zakázka není členěna na regiony;
  • týká se více oborů, které je možné kombinovat;
  • poměr odborného výcviku (učební obory) a odborné praxe (obory s maturitou) je výrazně flexibilnější;
  • variabilní je též daná „velikost“ celého partnerství - i relativně „malá“ partnerství se do pilotáže vejdou, aniž by se musela přidružovat k jiným nabídkám;
  • v rozšiřujících modulech spolupráce přibyla učební praxe

Více informací najdete zde.