Informace o výběrovém řízení vyhlášeném v zimě 2013

Hodnocení nabídek v zakázce na pilotáž je uzavřeno

V pátek 24. ledna 2014 hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu s 11 uchazeči o pilotáž (v částech 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 17, 19), ve zbývajících 9 částech zakázky (části 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20) byla soutěž zrušena pro nedostatečný počet uchazečů, kteří splnili všechny kvalifikační předpoklady.

Informace ke zrušeným částem veřejné zakázky na pilotáž a dalšímu postupu při hodnocení nabídek

Dne 13. ledna bylo na profilu zadavatele oficiálně zveřejněno oznámení o zrušení částí 11, 12, 13, 15, 18 a 20 zakázky . S další veřejnou zakázku na pilotáž, která by ve zrušených částech nahradila probíhající zakázku, v tuto chvíli nepočítáme. Důvodem je fakt, že celý proces veřejné zakázky od vyhlášení po podpis smlouvy trvá minimálně tři měsíce, a realizace pilotáže by se tím pádem zkrátila pouze na první pololetí školního roku 2014/2015.

Nezávazná informace o průběhu veřejné zakázky "Zajištění a realizace pilotáže modelů spolupráce škol a firem II“

Dne 20. prosince 2013 proběhlo v sídle zadavatele otevírání obálek s nabídkami k  veřejné zakázce „ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM II“. Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek celkem 88 nabídek.

Nové výběrové řízení na pilotáž

Zájemci o financování vzájemné spolupráce škola a firem mají šanci uspět v novém výběrovém řízení na dalších 20 partnerství bylo vypsáno 1. listopadu 2013. Nové výběrové řízení (VŘ) je otevřenější vůči všem uchazečům, rozšiřuje se počet oborů a je možné zahrnout i malá partnerství. Více informací najdete zde.

Leták k pilotáži

ke stažení  zde

Pomoc s podáním nabídky do výběrového řízení

Pro lepší orientaci v zakázce je pro zájemce připraven seznam doporučení z nedostatků, kterých se nejčastěji dopouštěli neúspěšní kandidáti v prvním VŘ. Najdete je na www.projektpospolu.cz/doporuceni. Nabízíme Vám také dva praktické příklady - jak sestavit nabídku v jedné části výběrového řízení a do jaké části/částí se přihlásit. Příklady najdete zde.

Nezávazná informace o průběhu veřejné zakázky "Zajištění a realizace pilotáže modelů spolupráce škol a firem II“

Dne 20. prosince 2013 proběhlo v sídle zadavatele otevírání obálek s nabídkami k  veřejné zakázce „ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM II“. Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek celkem 88 nabídek. Pro část 11 a 20 zadavatel neobdržel žádnou nabídku. V částech 12, 13 a 18 obdržel zadavatel pouze po jedné nabídce uchazečů. Ve zbývajících částech zakázky bude probíhat posouzení splnění kvalifikačních předpokladů a následně hodnocení došlých nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek. Po zkušenostech z letního výběrového řízení zadavatel předpokládá, že definitivní výsledky budou známy přibližně na počátku února 2014.


Zájemci o financování vzájemné spolupráce škol a firem mají šanci uspět v novém výběrovém řízení, kde bude vybráno dalších 20 partnerství. Nové výběrové řízení (VŘ) je otevřenější vůči všem uchazečům, rozšiřuje se počet oborů a je možné zahrnout i malá partnerství. Zadávací dokumentace je od 1. listopadu zveřejněna na profilu zadavatele. Lhůta pro podání nabídek končí 20. prosince 2013 v 10:00. Samotné pilotáže budou probíhat v průběhu dvou pololetí přibližně od února 2014 do ledna 2015.

K zadávací dokumentaci jsou postupně zveřejňovány dodatečné informace:

Dotazy a odpovědi roztříděné do pěti tematických oblastí najdete na externím webuKdo může tvořit partnerství a kdo podává nabídku?

Nabídku do VŘ podávají již utvořená partnerství, která může tvořit dvojice škola-firma nebo skupina škol a firem. Nabídku do výběrového řízení mohou kromě škol a firem přímo zapojených do pilotáže podat také třetí subjekty, které partnerství organizačně a administrativně zaštítí (zaměstnavatelské svazy, komory atd.)

Jaké formy spolupráce budou pilotovány?

Povinnou formou spolupráce je odborný výcvik (pro skupiny oborů kategorie H a L0) nebo odborná praxe (pro obory kategorie M a L0) v reálném pracovním prostředí firmy. Obě tyto formy výuky jsou v novém VŘ podpořeny rovnoměrněji a lze je snáze kombinovat. Další formy (moduly) spolupráce jsou považovány za rozšiřující (stáže učitelů ve firmě, využití odborníků z praxe přímo ve výuce ve škole, profilová maturitní zkouška, učební praxe nebo zajištění volnočasových aktivit) a je nutné, aby uchazeči zařadili alespoň jednu z rozšiřujících forem spolupráce.

 

Kolik finančních prostředků lze na realizaci pilotáže získat?

V novém výběrovém řízení na zbývajících 20 partnerství jsou k dispozici finance v objemu 33 140 000 Kč bez DPH, v každém partnerství lze získat finanční podporu v rozmezí od 1 342 400 Kč do 2 800 000 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že jeden uchazeč se může hlásit do více částí veřejné zakázky, lze tyto prostředky navzájem sčítat a tím i navýšit. U všech partnerství je daný počet žáků (5 až 20 dle druhu partnerství) vázaný na konkrétní obor, který uchazeč musí nabídnout. Všechna partnerství musí nabídnout alespoň 20 žáků, kteří musí projít odbornou praxí nebo odborným výcvikem v některých z podpořených 74 oborů veřejné zakázky. Podrobněji viz níže uvedená přehledová tabulka nebo přímo zadávací dokumentace.

 

V čem se liší tato zakázka od zakázky vyhlášené v létě 2013?

 • Zakázka není členěna na regiony;
 • týká se více oborů, které je možné kombinovat;
 • poměr odborného výcviku (učební obory) a odborné praxe (obory s maturitou) je výrazně flexibilnější;
 • variabilní je též daná „velikost“ celého partnerství - i relativně „malá“ partnerství se do pilotáže vejdou, aniž by se musela přidružovat k jiným nabídkám;
 • v rozšiřujících modulech spolupráce přibyla učební praxe,
 • není třeba mít smluvně ošetřenu spolupráci se všemi subdodavateli, ale jen s těmi, kde působí odborní garanti a jejichž prostřednictvím škola prokazuje příslušná živnostenská oprávnění.

 

Jakou formou lze podat nabídku?

 • Základem nabídky je popis partnerství rozpracovaný dle jednotlivých oborů a modulů spolupráce. Popis se podává pomocí jednotných šablon, které jsou součástí zadávací dokumentace.
 • Zvýšenou pozornost je třeba věnovat dokumentům dokládajícím kvalifikační předpoklady a dalším povinným náležitostem nabídky dle zákona o veřejných zakázkách. Doporučujeme uchazečům podívat se na seznam doporučení z chyb zveřejněný na webu projektu, který vznikl na základě zkušeností z  prvního vyhlášení výběrového řízení.

 

Které obory lze do pilotáže zapojit?

Oproti původnímu výběrovému řízení došlo k rozšíření o některé skupiny oborů. Přehled oborů, které do jednotlivých skupin oborů patří, viz http://www.infoabsolvent.cz/Obory/

Tabulka 1

Skupina oborů

Podpořené obory veřejnou zakázkou

23 Strojírenství a strojírenská výroba

všechny obory M, H nebo L0 dané skupiny

26 Elektrotechnika, komunikační a výpočetní technika

všechny obory M, H nebo L0 dané skupiny

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

všechny obory M a H dané skupiny

28 Technická chemie a chemie silikátů

všechny obory M, H nebo L0 dané skupiny

41 Zemědělství a lesnictví

pouze obory

4155H01 Opravář zemědělských strojů a

4145M01 Mechanizace a služby

37 Doprava a spoje

všechny obory M a H dané skupiny

18 Informatické obory

všechny obory M dané skupiny

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

všechny obory H, M a L0 dané skupiny

16 Ekologie a ochrana životního prostředí

pouze obor

1602M01 Průmyslová ekologie

39 Speciální a interdisciplinární obory

pouze obory

3941L01 Autotronik,

3941L02 Mechanik instalat. a elektrotechnických zařízení

3941H01 Malíř a lakýrník

3908M01 Požární ochrana

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

všechny obory H, M a L0 dané skupiny

31 Textilní výroba a oděvnictví

všechny obory H, M a L0 dané skupiny

32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

všechny obory H a M dané skupiny

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

všechny obory H, M a L0 dané skupiny

 

Tabulka 2

Zde uvádíme zjednodušený přehled všech partnerství, detailnější tabulku lze nalézt v zadávací dokumentaci na straně 9 až 11. 

Význam čísel oborů v jednotlivých skupinách naleznete na stránkách http://www.infoabsolvent.cz/Obory/

V každé části z 20 bude hodnotící komise výběrového řízení posuzovat minimálně 2 došlé nabídky a vzejde z ní maximálně jedno partnerství. Část výběrového řízení, do kterého se přihlásí pouze jeden nebo žádný uchazeč, bude dle zákona o veřejných zakázkách zadavatelem zrušena  a nebude vybrán vítězný uchazeč.

Část č.

Definice základu partnerství

Seznam oborů v jednotlivých skupinách naleznete na stránkách http://www.infoabsolvent.cz/Obory/

 

Pozn. Do nabídky realizace odborného výcviku či odborné praxe nad rámec základu lze zařadit v jakékoliv části zakázky žáky a jejich hodiny z jakéhokoliv oboru z podpořených oborů v tabulce č. 1.

Min. počet žáků v základu

Min. celkový počet žáků OV+OP

Min. celkový počet hodin OV + OP

Max. nabídková cena bez DPH

1

odborný výcvik ve skupinách oborů 23, 26, 36, 28, 41 (pouze obor 4155H01), 37 a 33

20

20

7000

2 800 000 Kč

2

odborný výcvik ve skupinách oborů 23, 26, 36, 28, 41 (pouze obor 4155H01), 37 a 33

20

20

6500

2 600 000 Kč

3

odborný výcvik ve skupinách oborů 23, 26, 36, 28, 41 (pouze obor 4155H01), 37 a 33

20

20

6000

2 400 000 Kč

4

odborný výcvik ve skupinách oborů 23, 26, 36, 28, 41 (pouze obor 4155H01), 37 a 33

20

20

5500

2 200 000 Kč

5

odborný výcvik ve skupinách oborů 23, 26, 36, 28, 41 (pouze obor 4155H01), 37 a 33

20

20

5000

2 000 000 Kč

6

odborný výcvik ve skupině oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba

10

20

4000

1 567 900 Kč

7

odborný výcvik ve skupině oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba

5

20

3000

1 167 900 Kč

8

odborný výcvik ve skupině oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

10

20

4000

1 567 900 Kč

9

odborný výcvik ve skupině oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

5

20

3000

1 167 900 Kč

10

odborný výcvik ve skupinách oborů 23, 26 a 36

10

20

4000

1 567 900 Kč

11

odborný výcvik ve skupině oborů 41 Zemědělství a lesnictví (pouze obory 4155H01)

10

20

4000

1 567 900 Kč

12

odborný výcvik ve skupině oborů 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

10

20

4000

1 567 900 Kč

13

odborný výcvik ve skupinách oborů 16, 21, 31, 32, 34 a 39 (pouze obory 3941L01, 3941L02 a 3941H01)

10

20

4000

1 567 900 Kč

14

odborná praxe ve skupině oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba

10

20

3500

1 342 400 Kč

15

odborná praxe ve skupině oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

10

20

3500

1 342 400 Kč

16

odborná praxe ve skupinách oborů 23, 26 a 36

10

20

3500

1 342 400 Kč

17

odborná praxe ve skupině oborů 28 Technická chemie a chemie silikátů

10

20

3500

1 342 400 Kč

18

odborná praxe ve skupině oborů 37 Doprava a spoje

10

20

3500

1 342 400 Kč

19

odborná praxe ve skupině oborů 18 Informatické obory

10

20

3500

1 342 400 Kč

20

odborná praxe ve skupinách oborů 16, 21, 31, 32, 34, 39 (pouze obory 3941L01, 3941L02) a 41 (pouze obor 4145M01)

10

20

3500

1 342 400 Kč


Příklad 1 k sestavení nabídky v jedné části veřejné zakázky

Pozn. Upozorňujeme, že jde jen o ukázku jednoho možného řešení, nabídky uchazečů mohou být zcela specifické a musí odpovídat popisu předmětu plnění v zadávací dokumentaci.

Například do části výběrového řízení č. 6 může podat nabídku partnerství, které bude pilotovat odborný výcvik minimálně pro 10 žáků ze skupiny oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba, celkově však uchazeč musí nabídnout minimálně 20 žáků pro realizaci odborného výcviku nebo odborné praxe v rámci celé pilotáže. Pokud partnerství nabídne méně než 20 žáků v odborném výcviku ve skupině 23 (např. 14), musí nabídnout pro zbytek žáků (tedy v našem příkladu 6 a více) odborný výcvik NEBO odbornou praxi (nebo jejich kombinaci) v jakémkoliv z oborů z 13 podpořených skupin oborů vyjmenovaných v zadávací dokumentaci na straně 5.

Partnerství v části 6 výběrového řízení musí nabídnout v součtu nejméně 4000 hodin odborného výcviku nebo odborné praxe všech žáků ve firmě/firmách. Hodiny se počítají na každého žáka, takže například v našem příkladu 14 žáků s odborným výcvikem v jednom oboru. Realizaci odborného výcviku je nutné popsat do šablony (příloha 3 zadávací dokumentace) a popsat rozložení hodin například po 260 hodinách na žáka (14*260 = 3640).

Pro zbylých 6 žáků je možné nabídnout např. odbornou praxi, šablona 4 v příloze zadávací dokumentace. Pokud uchazeč zvolil šablonu odborné praxe, musí pak nabídnout celkem minimálně 700 hodin odborné praxe pro zvolený obor. Kdyby uchazeč volil pro každého žáka jen 60 hodin odborné praxe, splnil by sice pak již minimum na celou část zakázky (tedy 4000 hodin - 3640+6*60 = 4000), ale nebyla by splněna podmínka 700 hodin na jednu šablonu odborné praxe. Uchazeč tedy musí navýšit počet hodin odborných praxí z 360 na minimálně 700 a tyto hodiny je pak možné rozložit v našem příkladu mezi minimálně 6 žáků (aby byl splněn počet 20 žáků na celou pilotáž), nebo je možné nabídnout více žáků a hodiny mezi tyto žáky rozpočítat. Počet hodin i počet žáků si plně volí a určuje uchazeč jako součást parametrů své nabídky a musí splňovat minimální počty stanovené příslušnou částí veřejné zakázky. Minimální počty hodin i žáků jsou také určené jednotlivými šablonami daného modulu. Přehled hodin i žáků se vpisuje do příloh 9-11 zadávací dokumentace, kde je možné si udělat základní kontrolu parametrů nabídky.

Nabídnutá cena v části 6 v našem příkladu nemůže překročit 1 567 900 Kč bez DPH. Odborný výcvik nebo odborná praxe žáků mohou probíhat ve více firmách, žáci mohou být z více škol po celé ČR.

Partnerství musí také povinně vybrat minimálně jeden z rozšiřujících modulů pilotáže: stáže učitelů ve firmě, profilová maturitní zkouška, využití odborníka z praxe, zajištění volnočasových aktivit v návaznosti na odborný výcvik nebo odbornou praxi nebo učební praxi.

Příklad 2

Ve veřejné zakázce na pilotáž může reálně nastat situace, kdy se určité partnerství škol a firem „bude hodit“ do více částí. Například může-li uchazeč (ve spolupráci s dalšími školami a firmami v libovolném kraji ČR) zajistit odborný výcvik pro 16 žáků ve skupině oborů 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů v celkovém rozsahu 3000 hodin a odbornou praxi pro 35 žáků ve skupině oborů 18 Informatické obory v celkovém rozsahu 5000 hodin, může zvážit následující varianty:

 •  podat jednu nabídku do části 12 zakázky – nabídnout lze všech 51 žáků a 8000 hodin, nebo nižší počty, a jim adekvátně přizpůsobí nabídkovou cenu, která ovšem nesmí překročit limit 1 567 900 Kč – základem pilotáže bude v tomto případě odborný výcvik v dřevozpracujících oborech a odborná praxe v informatických oborech bude tvořit doplněk
 • podat jednu nabídku do části 19 zakázky – nabídnout lze všech 51 žáků a 8000 hodin, nebo nižší počty, a jim adekvátně přizpůsobí nabídkovou cenu, která ovšem nesmí překročit limit 1 342 400 Kč – základem pilotáže bude v tomto případě odborná praxe v informatických oborech a odborný výcvik v dřevozpracujících oborech bude tvořit doplněk
 • podat nabídku do obou částí 12 i 19 – v tomto případě je třeba odbornou praxi v informatických oborech a odborný výcvik v dřevozpracujících oborech mezi obě nabídky rozdělit tak, aby byly splněny limity pro celkový počet žáků a hodin, ale též pro minimální počet žáků a hodin v jedné šabloně – zvoleným počtům opět v rámci stanoveného limitu adekvátně přizpůsobí nabídkovou cenu

Upozornění: Podává-li uchazeč více než jednu nabídku, měl by vždy počítat s variantou, že všechny jeho nabídky uspějí, a měl by tedy nabízet pouze počty žáků a hodin, které má reálně k dispozici a nasmlouvané s partnerskými školami a firmami! Totéž platí i pro aktivity nabízené v rozšiřujícím modulu spolupráce.

Máte k výběrovému řízení na pilotáž dotazy?

Během lhůty pro podání nabídek se kladení dotazů a odpovědi na ně řídí režimem dle zákona o veřejných zakázkách. Dotazy je třeba podávat písemně na e-mail: cpsconsulting@cpsconsulting_cz, odpovědi poskytujeme do 4 pracovních dnů formou tzv. dodatečných informací, které jsou rozesílány všem, kdo si stáhli zadávací dokumentaci, a vyvěšeny na profilu zadavatele  spolu se zadávací dokumentací. Dotazy a odpovědi roztříděné do pěti tematických oblastí najdete na externím webu.