Informace o podzimním výběrovém řízení

Zájemci o účast v pilotáži, ve které mohou získat finanční prostředky na vzájemnou spolupráci škol a firem, mají šanci uspět v novém výběrovém řízení, kde bude vybráno dalších 20 partnerství. Nové výběrové řízení (VŘ) je otevřenější vůči všem uchazečům, rozšiřuje se počet oborů a je možné zahrnout i malá partnerství.

Pro lepší orientaci v zakázce je pro zájemce připraven seznam doporučení z nedostatků, kterých se nejčastěji dopouštěli neúspěšní kandidáti v prvním VŘ. Najdete je na www.projektpospolu.cz/doporuceni.

Od konce října 2013 poběží lhůta pro podání nabídek v novém výběrovém řízení na zbývajících 20 partnerství, pro které jsou k dispozici finance v objemu 33 140 000 Kč bez DPH. Nabídky mohou podávat jakákoliv partnerství, která splňují podmínky VŘ, zapojit se mohou i neúspěšní uchazeči z prvního vyhlášení. Samotné pilotáže budou probíhat v průběhu dvou pololetí přibližně od února 2014 do ledna 2015.

 

Kdo může tvořit partnerství a kdo podává nabídku?

Nabídku do VŘ podávají již utvořená partnerství, která může tvořit dvojice škola-firma nebo skupina škol a firem. Nabídku do výběrového řízení mohou kromě škol a firem přímo zapojených do pilotáže podat také třetí subjekty, které partnerství organizačně a administrativně zaštítí (zaměstnavatelské svazy, komory atd.)

 

Jaké formy spolupráce budou pilotovány?

Povinnou formou spolupráce je odborný výcvik (pro skupiny oborů kategorie H a L0) nebo odborná praxe (pro obory kategorie M a L0) v reálném pracovním prostředí firmy. Obě tyto formy výuky jsou v novém VŘ podpořeny rovnoměrněji a lze je snáze kombinovat. Další formy (moduly) spolupráce jsou považovány za rozšiřující (např. stáže učitelů ve firmě, využití odborníků z praxe přímo ve výuce ve škole nebo zajištění volnočasových aktivit) a je nutné, aby uchazeči zařadili alespoň jednu z rozšiřujících forem spolupráce.

 

Kolik finančních prostředků lze na realizaci pilotáže získat?

V každém partnerství lze získat finanční podporu v rozmezí od 1 112 000 Kč do 2 800 000 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že jeden uchazeč se může hlásit do více částí veřejné zakázky, lze tyto prostředky navzájem sčítat a tím i navýšit. U všech partnerství je daný počet žáků (5 až 25 dle druhu partnerství) vázaný na konkrétní obor, který uchazeč musí nabídnout. Všechna partnerství musí nabídnout celkem 25 žáků, kteří musí projít odbornou praxí nebo odborným výcvikem v jakémkoliv z podpořených 74 oborů veřejné zakázky.

 

V čem se liší tato zakázka od zakázky vyhlášené v létě 2013?

  • Zakázka není členěna na regiony;
  • týká se více oborů, které je možné kombinovat;
  • poměr odborného výcviku (učebníobory) a odborné praxe (obory s maturitou) je výrazně flexibilnější;
  • variabilní je též daná „velikost“ celého partnerství - i relativně „malá“ partnerství se do pilotáže vejdou, aniž by se musela přidružovat k jiným nabídkám.

 

Jakou formou lze podat nabídku?

  • Základem nabídky je popis partnerství rozpracovaný dle jednotlivých oborů a modulů spolupráce. Popis se podává pomocí jednotných šablon, které budou součástí zadávací dokumentace a je možno si je prohlédnout v zadávací dokumentaci z prvního vyhlášení zakázky. Je předpoklad, že nová zadávací dokumentace bude zveřejněna do konce měsíce října 2013.
  • Zvýšenou pozornost je třeba věnovat dokumentům dokládajícím kvalifikační předpoklady a dalším povinným náležitostem nabídky dle zákona o veřejných zakázkách. Doporučujeme uchazečům podívat se na seznam doporučení z chyb zveřejněný na webu projektu, který vznikl na základě zkušeností z  prvního vyhlášení výběrového řízení.

 

Které obory lze do pilotáže zapojit?

Oproti původnímu výběrovému řízení došlo k rozšíření o některé skupiny oborů.

Skupina oborů

Podpořené obory veřejnou zakázkou

23 Strojírenství a strojírenská výroba

všechny obory M, H nebo L0 dané skupiny

26 Elektrotechnika, komunikační a výpočetní technika

všechny obory M, H nebo L0 dané skupiny

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

všechny obory M a H dané skupiny

28 Technická chemie a chemie silikátů

všechny obory M, H nebo L0 dané skupiny

41 Zemědělství a lesnictví

pouze obory

4155H01 Opravář zemědělských strojů a

4145M01 Mechanizace a služby

37 Doprava a spoje

všechny obory M a H dané skupiny

18 Informatické obory

všechny obory M dané skupiny

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

všechny obory H, M a L0 dané skupiny

16 Ekologie a ochrana životního prostředí

pouze obor

1602M01 Průmyslová ekologie

39 Speciální a interdisciplinární obory

pouze obory

3941L01  Autotronik,

3941L02  Mechanik instalat. a elektrotechnických zařízení

3941H01Malíř a lakýrník

3908M01Požární ochrana

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

všechny obory H, M a L0 dané skupiny

31 Textilní výroba a oděvnictví

všechny obory H, M a L0 dané skupiny

32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

všechny obory H a M dané skupiny

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

všechny obory H, M a L0 dané skupiny