Byla zveřejněna zadávací dokumentace k pilotáži modelů spolupráce škol a firem

Informace k výběrovému řízení na pilotáž modelů spolupráce škol a firem 

Upozornění: Dne 18. června 2013 zveřejnil Národní ústav pro vzdělávání na svém profilu zadavatele zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na zajištění a realizaci pilotáže modelů spolupráce škol a firem. Zájemci o podání nabídky mohou klást písemné dotazy dle pokynů uvedených v zadavácí dokumentaci, v tomto článku najdete přehled nejdůležitějších informací k celé veřejné zakázce.

V rámci projektu POSPOLU proběhne pilotáž spolupráce středních škol (SOU, SOŠ) a firem, na jejíž realizaci je v projektu vyhrazeno téměř 43 mil. Kč bez DPH. Z výběrového řízení vzejde celkem 25 partnerství, na realizaci jednoho partnerství je tedy vyhrazena částka cca 1,75 mil Kč bez DPH. Pilotáž bude probíhat ve všech regionech ČR a bude zaměřena na osm vybraných oborů středních odborných škol.

Jaký je časový harmonogram zakázky a pilotáže?

  • lhůta pro podání nabídek - 8. srpna 2013
  • září 2013 – leden 2015 – průběh pilotáže

Kdo může tvořit partnerství a podat nabídku?

Partnerství pro pilotáž může tvořit:

  • jedna škola a jedna firma,
  • jedna škola a více firem,
  • jedna firma a více škol nebo
  • více škol a více firem.

Partnerství se mohou zapojit i další subjekty, např. v roli koordinátora partnerství většího počtu škol a firem.

Kromě společné nabídky všech účastníků partnerství může nabídku podat také jeden ze subjektů (škola nebo firma) a zbývající pak mají v zakázce roli smluvního partnera (subdodavatele).

Jedna škola či firma se může podat nabídku do více než jednoho partnerství.

Organizační zajištění partnerství

Pro účely komunikace partnerství se zadavatelem vytvoří každé partnerství realizační tým, jehož součástí budou minimálně 3 členové:

  • koordinátor pilotáže
  • odborný garant za školu/školy
  • odborný garant za firmu/firmy.

 

U členů realizačního týmu je požadováno splnění technických kvalifikačních požadavků stanovených zadávací dokumentací. 

V průběhu pilotáže bude dodavatel vypracovávat průběžné zprávy o realizaci partnerství a po ukončení pilotáže závěrečnou zprávu o realizaci partnerství.

Jaké formy spolupráce budou do pilotáže zahrnuty?

Povinnou formou spolupráce v rámci pilotáže je odborný výcvik či odborná praxe v reálném pracovním prostředí firmy. Odborný výcvik (pro skupiny oborů kategorie H a L0) je zadavatelem požadován u většiny partnerství jako povinný způsob výuky žáků a je označen jako tzv. hlavní modul (forma) pilotáže. Odborná praxe (pro obory kategorie M) je požadována jako povinný způsob výuky žáků v pilotáži pouze u skupiny oborů 28 (Technická chemie a chemie silikátů). Obě formy výuky - odborný výcvik i odborná praxe – jsou podporovány ve všech poptávaných partnerstvích, záleží na uchazečích, v jakém poměru obě formy výuky ve svém partnerství nabídnou v souladu s podmínkami veřejné zakázky. 

Další formy (moduly) spolupráce jsou považovány za rozšiřující a jde mj. o stáže učitelů ve firmě, profilovou maturitní zkoušku (formou přípravy samostatné odborné práce ve spolupráci s firmou),  využití odborníků z praxe přímo ve výuce ve škole nebo zajištění volnočasových aktivit v návaznosti na odborný výcvik nebo praxi. Zvolení více rozšiřujících forem spolupráce bude jedním z kritérií pro hodnocení nabídky.

Všechny  formy (moduly) spolupráce, výčet oborů, které lze zařadit do hlavního modulu pilotáže, i celkový přehled oborových a regionálních podmínek všech 25 partnerství najdete na www.projektpospolu.cz/pilotaz.