Dotazy č. 9 a č. 10 uveřejněné v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Můžeme ve smlouvě se subdodavatelem při stanovení platebních podmínek vycházet ze vzoru smlouvy o poskytování služeb, která je součástí zadávací dokumentace?   Může být smlouva se subdodavatelem (firmou) koncipována jako základní Smlouva o poskytnutí subdodávky na plnění veřejné zakázky „Zajištění a realizace pilotáže modelů spolupráce škol a firem“, kde budou uvedeny smluvní strany, závazek smluvních stran poskytovat plnění ve veřejné zakázce, rozsah závazku ve smyslu základní specifikace předmětu plnění (počet žáků zapojených ve firmě, počet učitelů na stáži, atd.), doba plnění,  s tím, že bude ve smlouvě uvedeno, že konkrétní specifikace předmětu plnění, platební podmínky, práva a povinnosti smluvních stran budou specifikovány dodatkem ke smlouvě v případě, že bude dodavatel v rámci zadávacího řízení vybrán jako poskytovatel zakázky?   

Dotazy č. 9 a č. 10 uveřejněné v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.


Odpověď na dotazy:

Není předepsán vzor subdodavatelské smlouvy. V případě takové smlouvy v konkrétním případě můžete vycházet z jakéhokoli vzoru, který vhodně zachycuje práva a povinnosti stran vyplývající z plnění zakázky. Pro zadavatele je podstatné, aby existoval závazek subdodavatelů plnit ukazatele, které dodavatel uvádí ve své nabídce v jednotlivých šablonách bez ohledu na možné změny v budoucích dodatcích k těmto subdodavatelským smlouvám.