Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8., otázka navazuje na dotaz č. 6

Pokud by došlo k porušení těchto požadavků, jaký vztah bude mít toto porušení ke smluvní ceně? 

Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8., otázka navazuje na dotaz č. 6


Odpověď:

Sankce pro tento případ nejsou vzorovou smlouvou stanoveny.

Uchazeč si musí uvědomit, že prostředky, které objednatel použije na finanční zajištění požadovaného plnění jsou čerpány z veřejných zdrojů (evropské fondy a státní rozpočet) a k jejich čerpání jsou stanovena určitá pravidla, která musí být respektována. Tato pravidla pak musí objednatel částečně přenášet i na dodavatele, aby nedošlo ke komplikacím v čerpání těchto finančních prostředků a tedy k prodlení na straně objednatele.

Objednatel současně nemůže proplatit dodavateli výdaje, které by byly následně považovány za neuznatelný výdaj. Tyto omezující podmínky by tedy vlastně měly eliminovat možné problémy s platbami a tedy hladké plnění předmětu smlouvy.

Kontrolní činnost ve vztahu k finančním prostředků za plnění předmětu smlouvy vykonává kromě objednatele i řada dalších subjektů (např. MŠMT, MF, finanční úřady, evropské instituce) a dodavatel je povinen těmto subjektům finanční kontrolu umožnit.

V případě nedodržení těchto podmínek je objednatel oprávněn odmítnout za takové plnění zaplatit požadovanou cenu.