Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

V návrhu smlouvy čl. III. odst. 10 se popisuje povinnost dodavatele na fakturu uvést rozpis vyúčtování ceny dle cen uvedených v této smlouvě. Prosíme o upřesnění, jaké ceny jsou touto formulací myšleny? V nabídce uchazeč uvádí pouze „přibližné plánované výdaje“ a to POUZE v procentuálním vyjádření (příloha č. 11 ZD) a dále pak ceny za jednotlivé moduly (přílohy č. 9 a 10 ZD). Kterých cen se uvedené smluvní ustanovení týká? Jakým způsobem jsou tyto dílčí ceny závazné? 

Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7. Odpověď:

V citovaném smluvním ustanovení zadavatel požaduje, aby faktura obsahovala označení služby, za kterou je fakturováno, spolu s rozpisem vyúčtování ceny. Zadavatel požaduje, aby dodavatel fakturoval náklady na poskytnutou službu - např. v případě realizace modulu odborný výcvik stanovil náklady na samotný odborný výcvik, dále pak např. náklady na pojištění žáků, zdravotní prohlídky žáků, režijní náklady s tím spojené apod. Náklady v nabídce jsou závazné v tom smyslu, že celková cena za realizaci předmětu veřejné zakázky je konečná a nepřekročitelná. Přesná podoba faktury bude určena v metodice spolupráce, které jsme se věnovali již v dotazu č. 12 zveřejněného v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.