Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7. (část dotazu)

Jakou formou se musí v rámci nabídky doložit partnerství mezi firmou a školou? Je nutná partnerská smlouva nebo smlouva o sdružení? Firma, která se účastní partnerství, plánuje realizovat aktivity pilotáže (především odborné výcviky) nejen ve svém areálu, ale také v areálech svých dceřiných společností. Mohou tyto dceřiné společnosti vystupovat v rámci realizace jako subdodavatel, či musí být součástí partnerství? 

Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7. (část dotazu):


Odpověď:

Partnerství je založeno na principu spolupráce školy/škol a firmy/firem, nicméně je možné, aby nabídku podal jen jeden subjekt a ostatní byli jeho subdodavatelé nebo podá nabídku víc subjektů společně, a to formou společné nabídky dle § 51 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Každá taková spolupráce by ovšem měla být stvrzena formou písemné smlouvy. Zákon o veřejných zakázkách požaduje, aby uchazeč předložil buď smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky v případě, že uchazeč má subdodavatele, anebo smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám zavázáni společně a nerozdílně v případě společné nabídky. Dohodnuté partnerství by mělo být hodnotící komisi zřejmé zejména také z popisu jednotlivých modulů v šablonách, kde bude jasně uvedeno plnění předmětu veřejné zakázky ve vzájemné spolupráci škol/školy a firem/firmy.

Každý subjekt s vlastní právní subjektivitou, který vstupuje do popisu nabídky konání modulů pilotáže v šablonách, musí se subjektem, který podává nabídku k realizaci plnění veřejné zakázky, zajistit popis nabídky formou společné nabídky dle dle § 51 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. NEBO pomocí nabídky jednoho subjektu a příslušných subdodavatelských dohod. Pokud vzájemné dohody s dceřinnými společnosti jsou právně ošetřeny ve vztahu k možnému plnění veřejné zakázky již jinými existujícími dohodami, je možné tyto uvést při podání nabídky a odkazovat na ně při soupisu vzájemných dohod pro realizaci partnerství v pilotáži.