Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Kvalifikační kritéria V zadávací dokumentaci bod 5.3 je uveden kvalifikační požadavek na pozici koordinátora partnerství, konkrétně „má ukončené studium příslušného vzdělávacího programu středního vzdělávání s maturitní zkouškou dle § 58 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)“. Co je myšleno pojmem příslušný vzdělávací program? Může být objednatel konkrétnější? Pokud je pojmem příslušný vzdělávací program myšleno například – pro odbornou praxi ve strojní firmě by měl mít koordinátor střední průmyslovou školu, považujeme tento požadavek za nepřiměřený. Na pozice koordinátorů jsou zpravidla jmenovány osoby s ekonomickým vzděláním, hlavně pak pracovníci THP, kteří mohou mít různé vzdělání. Může objednatel tento požadavek přehodnotit/upřesnit? 

Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.


dpověď:

Ano, na pozici koordinátora partnerství postačí ekonomické vzdělání. K tomuto dotazu se zadavatel již vyjadřoval - viz dodatečná informace č. 5 odpověď na dotaz č. 10.