Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Profilová maturitní zkouška musí být realizována v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 6 je mimo jiné uvedeno: Popište také specifika pro konkrétní druh plánované maturitní práce. Z obsahu přílohy č.6 plyne, že projekt Pospolu podporuje pouze jednu z forem profilové části maturitní zkoušky a to je Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí. Vyhláška č. 177/2009 Sb. však umožňuje různé formu praktické zkoušky, cituji ČÁST TŘETÍ - PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY § 15 Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí § 18 Praktická zkouška Je možné v rámci přílohy č. 6 projektu POSPOLU řešit profilovou část maturitní zkoušky dle § 18, vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění v oborech vzdělávání L? Upozorňujeme, že obecný model spolupráce pro obory vzdělávání typu L se v popisu cíle o oborech typu L vůbec nezmiňuje. Jsou zde zmíněny pouze obory typu M - viz příloha str. 10. Znamená to, že praktická maturitní zkouška není podporována? 

Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.


Odpověď:

V rámci šablony k modulu Profilová maturitní zkouška (příloha č. 6 zadávací dokumentace) je skutečně preferována v profilové maturitní zkoušce pouze forma maturitní práce s obhajobou, a to z toho důvodu, že jde o spolupráci mezi odborníkem z praxe a žákem při zpracování maturitní práce v dlouhodobějším časovém horizontu. Pokud by uchazeč chtěl realizovat praktickou zkoušku jako součást plnění veřejné zakázky, je možné ji zahrnout do popisu jiných modulů zakázky, ke kterým má praktická maturitní zkouška vztah jako evaluace výsledků žáků (Odborná praxe, Využití odborníků z praxe v rámci evaluace výsledků žáků).

K obecným modelům spolupráce:

Tazatel v dotazu na “obecný model spolupráce” odkazuje na pracovní výstupy projektu, které jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.projektpospolu.cz, ale nemají v současné chvíli přímý vztah k plnění předmětu veřejné zakázky.

Realizační tým projektu zajistil opravu “obecného modelu spolupráce” a ve verzi ke stažení bylo v obsahu opraveno písmeno M na písmeno L.