Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Ve Smlouvě o poskytování služeb v článku VIII. SUBDODAVATELÉ, v odst. 1  je uvedeno: Citace: Předmět smlouvy bude poskytovatel plnit částečně prostřednictvím třetích osob, které jsou uvedeny v  příloze č. 2 této smlouvy. Konec citace Smlouva o poskytování služeb ale tuto přílohu neobsahuje. Ze zadávací dokumentace, str. 19 v článku 6. Obchodní podmínky, odst. 3 plyne, že uchazeči nejsou oprávněni měnit, doplňovat, či jinak upravovat návrh smlouvy, vyjma údajů, u nichž z obsahu textu návrhu smlouvy vyplývá povinnost jejich doplnění (barevně označená místa). Z odst. 5, téhož článku plyne skutečnost, že pokud uchazeč změní, upraví, či jinak doplní návrh smlouvy mimo postup uvedený v § 49 zákona, bude jeho nabídka vyřazena v souladu s § 76 odst. 6 zákona pro nesplnění zadávacích podmínek, a to v souladu s § 76 odst. 1 zákona. Bude k dispozici vzorový formulář Seznam subdodavatelů, který využiji jako přílohu č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb? Jak bude smlouva číslována? Příloha č. 1 a specifikace předmětu plnění je číslována (16 – 19), další přílohy smlouvy již číslovány nebudou? 

Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.


Odpověď:

Přílohu č. 2 Subdodavatelé připraví uchazeč dle své konkrétních nabídky. Vzorový formulář připraven není. Uchazeč uvede seznam subdodavatelů, kteří budou na plnění předmětu veřejné zakázky spolupracovat, spolu s jejich identifikačními údaji. Přílohu č. 2 a dále přílohy č. 3, 4, 5 připraví uchazeč na základě údajů konkrétní nabídky podávané v zadávacím řízení. Přílohy č. 3 (jednotlivé listy v příloze č. 9-11 zadávací dokumentace) a 4 (vyplněné šablony modulů dle aktuální nabídky) budou ve formě vyplněných formulářů připravených zadavatelem. Přílohu č. 5 připraví uchazeč. Jednotlivé stránky příloh nemusí být číslovány, ale musí z nich být zřejmé, ke které příloze patří.