Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Trvání smlouvy Ve vzoru smlouvy je v kapitole X. odstavec 1. Uvedeno „Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami do ukončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy, nejpozději však do 31.3.2015“. Jaký je skutečný termín pro trvání smlouvy, jedná se o 31.3.2015 nebo ho objednatel stanoví až dodatečně? Pokud bude termín stanovovat až dodatečně, na základě jakých pravidel bude rozhodovat o konečném termínu? 

Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.


Odpověď:

Termín 31. 3. 2013 je neměnný, jedná se o nejzazším termín pro odevzdání závěrečné zprávy projektu, což je poslední smluvní povinnost ze strany dodavatele. Také termín ukončení pilotního ověřování je ve smlouvě stanoven pevně na 31. ledna 2015. Citovaná formulace je míněna tak, že smlouva končí splněním všech smluvních povinností ze strany dodavatele a že nejzazší termín pro jejich splnění je právě 31.3. 2015.