Dotaz č. 37 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Mezi firmami a školami bude v rámci partnerství uzavřena smlouva o partnerství. Návrh smlouvy o partnerství, by měl být součástí zadávací dokumentace. Jak má vypadat smlouva o partnerství podle zadavatele? Jak má vypadat výběrové řízení na dodavatele v případě, že částka převýší 50.000,- Kč (vnitřní směrnice zřizovatele škol). Příklad: Partnerství bude uzavřeno mezi dvěma školami a dvěma firmami. Bude uzavřena jedna smlouva na straně jedné Národní ústav pro vzdělávání, jako objednatel, na straně druhé čtyři dodavatelé (poskytovatelé?) – partnerství není právním subjektem, nebo jeden z těchto čtyř partnerů bude dodavatelem a ostatní pro něho budou subdodavatelé, které si v případě finančního objemu převyšujícího 50.000,- Kč musí vybrat ve výběrovém řízení (vnitřní pravidla zřizovatele škol), nebo Národní ústav pro vzdělávání uzavře čtyři smlouvy pro toto jedno partnerství, tedy s každým dodavatelem bude uzavřena samostatná smlouva? Jak bude v tomto případě probíhat fakturace, rozdělení případných sankcí? Musí být mezi dodavateli (partnery) uzavřeny dodavatelské (partnerské) smlouvy? Jak mají vypadat? 

Dotaz č. 37 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Ke smlouvě mezi školami a firmami se zadavatel v dodatečných informacích již několikrát vyjadřoval, její vzor není součástí zadávací dokumentace a je na uchazečích, jakou formu zvolí. Důvodem je mj. to, že mnohé školy a firmy již spolupracují a bude pro ně snadnější doplnit stávající smlouvu o spolupráci o práva a povinnosti vyplývající z účasti v pilotáži, než uzavírat smlouvu novou podle univerzálního vzoru.  Do pilotáže mohou všechny subjekty podat společnou nabídku dle § 69 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách nebo se jen jeden z nich stane dodavatelem a ostatní jsou jeho subdodavateli, jak píše tazatel. V obou případech uzavírá zadavatel pouze jednu smlouvu pro každé partnerství. Limit 50.000,- Kč stanový zřizovatelem je třeba konzultovat s ním, nicméně si zadavatel dovoluje odhadnout, že se vztahuje na prostředky, které zřizovatel poskytuje ze svých zdrojů.