Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Metodika Ve vzoru smlouvy je v kapitole II. odstavec 6. uvedeno „V průběhu realizace předmětu této smlouvy je poskytovatel povinen akceptovat metodiku spolupráce stanovenou objednatelem a respektovat v průběhu realizace pokyny objednatele týkající se obsahu jednotlivých vzdělávacích aktivit. Může objednatel zájemcům tuto metodiku poskytnout ještě v rámci lhůty pro podání nabídek? Může objednatel podrobněji specifikovat, co je myšleno pojmy „respektovat pokyny objednatele“?   

Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.:


Odpověď:

Ne, metodiku spolupráce předá zadavatel dodavateli po podpisu smlouvy. Metodika rozvíjí práva a povinnosti dodavatele popsané ve vzorové smlouvě, která je přílohou zadávací dokumentace. Součástí metodiky bude tak nastavení jednotných pravidel, aby bylo možné v rámci projektu vytvářet potřebné výstupy a provádět kontrolu, fakturaci apod. podle požadovaných projektových pravidel. Sousloví “respektovat pokyny objednatele” znamená respektovat případné úpravy výše uvedené metodiky, které mohou být provedeny na základě zpětné vazby v průběhu pilotáže.