Dotaz č. 21 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Chci Vás požádat o upřesnění dokumentace, kterou potřebujeme od našich subdodavatelů - škol k prokázání kvalifikace? 

Dotaz č. 21 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.


Odpověď:

Pokud bude uchazeč využívat k plnění veřejné zakázky subdodavatele, je povinen za každého subdodavatele předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - tedy čestné prohlášení, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - tedy výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Zároveň je uchazeč povinen předložit také smlouvu uzavřenou se subdodavatelem (viz § 51 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Specifikaci dokumentace se již zadavatel věnoval v Dodatečných informacích č. 2 (dotaz + odpověď č. 5), v Dodatečných informacích č. 3 (dotaz + odpověď č. 11), v Dodatečných informacích č. 5 (dotaz + odpověď č. 6) atd.