Dotaz č. 20 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Dodavatel při podpisu smlouvy nezná metodiku spolupráce objednatele. Zavazuje se řídit něčím, co nemá k datu podpisu smlouvy k dispozici a přitom se jedná o dokument, který vymezuje plnění veřejné zakázky. Jak, je zajištěn soulad s § 44 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů? Jak je v tomto případě zajištěna transparentnost soutěže? Jaká je metodika provádění kontrol a hodnocení zpráv prováděných supervizorem? Nemá ji poskytnout zadavatel při vyhlášení zakázky? 

Dotaz č. 20 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.


Odpověď:

Metodika spolupráce je dokument, který pouze v technických detailech rozvádí a konkretizuje práva a povinnosti dodavatele a objednatele při plnění předmětu veřejné zakázky. V žádném případě nejde nad rámec práv a povinností, které jsou obecně vymezeny v textu vzorové smlouvy a v zadávací dokumentaci. Půjde o “živý dokument”, který by měl pružně reagovat na aktuální problémy vznikající v pilotáži a na jehož obsah budou mít vliv obě smluvní strany. Jelikož obsah tohoto dokumentu nijak nepřekročí rámec nastavený zadávací dokumentací a vzorovou smlouvy, nejde o rozpor s § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Metodice se zadavatel věnoval také v dokumentu „Dodatečné informace – 7“.