Dotaz č. 18 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

V příloze č. 2 Smlouva o poskytování služeb je ustanovení IX. Smluvní pokuty. Bylo by možné, aby zadavatel doplnil do Smluvní pokuty (třetí sloupec) u indikátoru daného počtem, že pokuta se vztahuje na počet, který nesplní příslušnou hodnotu indikátoru, např. Indikátor: Počet žáků, kteří projdou základním modulem pilotáže Hodnota indikátoru: 25 Smluvní pokuta: 40.000 Kč za každého žáka, který neprojde základním modulem pilotáže Stejně i u pokuty 30.000 Kč za každého žáka, který byl poskytovatelem navržen nad rámec stanoveného minima a neprošel základním modulem pilotáže Stejně i u pokuty 5.000 Kč za každého žáka, který neprojde rozšiřujícím modulem. 

Dotaz č. 18 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.


Odpověď:

Ve vzorové smlouvě v části IX. Smluvní pokuty jsou nastaveny hodnoty indikátorů, které jsou mezní pro řádné plnění povinností dle smlouvy a pro uplatnění smluvní pokuty ze strany objednatele. Sankcionován je rozdíl skutečně splněných hodnot a nastavených indikátorů. Tazatelem uvedené zpřesnění, že pokutu lze účtovat pouze za nesplněné jednotky, vyplývá pro všechny indikátory z druhé věty textu nad tabulkou, doplnění tedy zadavatel považuje za nadbytečné.