Dotaz č. 17 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* K9. Hodnocení nabídek Co vedlo zadavatele ke skutečnosti, že dva základní hodnotící parametry postavil do protikladu? Čím víc žáků, hodin, oborů, tím víc bodů, za minimální náklady. Kde zadavatel v kritériích hodnocení nabídek zhodnotil kvalitu partnerství školy a firmy a především hodnotu oboustranného předání zkušeností mezi školou a firmou? Proč zadavatel výrazně upřednostňuje kvantitativní hodnotící kritéria nad kvalitativním?  Z hodnotících kritérií lze předpokládat, že zadavateli se sejdou k hodnocení neporovnatelné nabídky. Jak bude zadavatel v tomto případě postupovat? 

Dotaz č. 17 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.:


Odpověď:

Hodnotící kritéria jsou volena tak, aby prostředky určené na pilotáž byly využity pokud možno efektivně, kvalitativní aspekt nabídky bude hodnotící komise posuzovat v rámci hodnocení relevantnosti vyplnění šablon (váha 15% v rámci kritéria “Vlastní návrh řešení”, které jako celek má váhu 45%). Také zbývající ukazatele, které budou hodnoceny, mají dle zadavatele kvalitativní aspekt, např. větší počet žáků, kteří budou mít v rámci pilotáže možnost setkat se s reálným prostředím firmy, zvyšuje dle názoru zadavatele hodnotu nabídky. Kvantifikovány jsou z důvodu transparentnosti a předvídatelnosti výběrového řízení.