Dotaz č. 16 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Při pročítání dodatečných informací č. 14 jsem narazila na dotaz č. 22, viz níže a napadl mě ještě jeden dotaz. Dotaz č.22: Musí se uvádět část nabídkové ceny, která bude plněna subdodavatelem? Odpověď č.22: Cena sjednaná za plnění dodané subdodavatelem by měla být uvedena, uchazeč dodává podobu smlouvy, v jaké jí při úspěšném výběru podepíše se svým subdodavatelem. Musí být ve smlouvě se subdodavatelem opravdu uvedena cena? Subdodavatelská smlouva, kterou plánujeme se subdodavatelem (školou) uzavřít má charakter obecné smlouvy, kde jsou uvedeny v souladu s dotazem a odpovědí č. 6 dodatečných informací č. 11 zejména: „identifikační údaje smluvních stran, informaci o tom, že je uzavírána spolupráce v souvislosti se zapojením subjektů do veřejné zakázky “Pilotáž modelů spolupráce škol a firem” projektu POSPOLU, závazek jednotlivých smluvních stran poskytovat plnění ve veřejné zakázce a rozsah takového závazku“(tedy k čemu se subdodavatel - škola zavazuje, vč. přesných počtů žáků, pedagogů a hodinového rozsahu jednotlivých modulů, ke kterým se subdodávka váže). V případě, že budeme úspěšní, uzavřeme se subdodavatelem dodatek k této smlouvě, kde již bude uvedena konkrétní cena a další závazky obou stran. Prosíme o potvrzení zadavatele, že cena není nedílnou součástí subdodavatelské smlouvy, která musí být přiložena k nabídce. 

Dotaz č. 16 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.


Odpověď:

Ve smluvně závazkových vztazích je ujednání o ceně kogentním ustanovením (povinným). Proto zadavatel požaduje, aby i ve smlouvě o budoucí spolupráci se subdodavatelem bylo ujednání o ceně s vyčíslením budoucího peněžitého závazku. V dodatečné informaci 14, v dotazu/odpovědi č. 22 zadavatel popisoval, co lze považovat za část plnění veřejné zakázky, kterou realizuje subdodavatel ve vztahu k parametrům jednotlivých šablon. Dle názoru zadavatele je možné toto plnění ve vztahu k subdodavatelům vždy nějak vyčíslit, i kdyby následně změna ceny za službu poskytnutou subdodavatelem byla případnými dodatky upravena.