Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Zadavatel jakožto příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je mimo jiné povinen v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s poskytnutými finančními prostředky nakládat v souladu s právními předpisy, správně, hospodárně, efektivně a účelně. Podmínky veřejné zakázky jsou v přímém rozporu s touto povinností. Cílem veřejné zakázky (i projektu) je vytvoření partnerství a pilotáž modelů spolupráce škol a firem. Tomu odpovídají i hodnotící kritéria stanovená v Zadávací dokumentaci v kapitole 9, ze kterých je zřejmé, že pro hodnocení je rozhodující počet zapojených škol. Přesto zadavatel vyhlásil zakázku 13 dnů před koncem školního roku a stanovil nejkratší možný termín pro podání nabídek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb,. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na 8. 8. 2013, tedy období letních prázdnin. Jakým způsobem je zajištěna efektivita a účelnost vynaložených finančních prostředků, pakliže je zřejmé, že volbou pozdějšího termínu by zadavatel dosáhl zapojení kvalitnějších partnerství? Tento názor není subjektivní, což je patrné z předchozích dotazů ostatních žadatelů. 

Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Odpověď:

Zadavatel oznámil vypsání veřejné zakázky předběžným oznámením 26. února 2013 a následně od dubna 2013 prezentoval základní koncepce plnění veřejné zakázky pomocí svých webových stránek, tištěných materiálů i prezentací na akcích pro cílovou skupinu. V rámci projektu evidujeme nemalý počet zájemců o posílání novinek o projektu, které jsou pravidelně všem zájemců rozesílány. Zadavatel se nedomnívá, že by posunem termínu pro sběr nabídek došlo k vytvoření kvalitnějších partnerství, výrok o kvalitě partnerství není v tuto chvíli prokazatelný. Od zahájení projektu v prosinci 2012 byli všechny SOŠ a SOU v ČR informovány o chystaných aktivitách projektu a tedy i o pilotáži. Termíny pro plnění předmětu veřejné zakázky byly také stanoveny příslušným harmonogramem ESF projektu POSPOLU. S ohledem na dlouhodobý charakter modulu odborný výcvik, který je součástí plnění většiny partnerství v pilotáži, bylo také vyhodnoceno vyhlášení zakázky v co nejdřívějším termínu jako opatření, které umožní realizovat modul odborný výcvik po co nejdelší dobu samotné pilotáže. Kontrolu efektivnosti a účelnosti vynaložení prostředků na realizaci partnerství budou v době pilotáže kontrolovat supervizoři objednatele.