Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7., otázka navazuje na dotaz č. 12

Za předpokladu aplikace výše uvedeného modelu. Bude dostatečné pro doložení kvalifikace, vč. dokumentů v rozsahu stanoveném v § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, předložení všech požadovaných dokumentů pouze za oba soukromé subjekty? Prostřednictvím subdodavatelů (škol) by pak byly doloženy pouze technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona. 

Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7., otázka navazuje na dotaz č. 12


Odpověď:

Uchazeč (tedy subjekt, který nabídku podává) musí prokázat splnění kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávací dokumentaci.

Pokud bude využívat k  prokázání splnění chybějící části kvalifikace subdodavatele, je povinen za každého subdodavatele předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - tedy čestné prohlášení, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - tedy výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Zároveň je uchazeč povinen předložit také smlouvu uzavřenou se subdodavatelem (viz § 51 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.