Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8., otázka navazuje na dotaz č. 12

Jak moc podrobně je nutné popsat položkový rozpočet, který je Přílohou 11 zadávací dokumentace. V partnerství budou zapojeny 3 školy a každá bude mít jiné požadavky na strukturaci výdajů za jednotlivé šablony, je možné výdaje na šablony zprůměrovat a do přílohy 11 uvést odhady, které budou následně okomentovány v příslušné šabloně? 

Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8., otázka navazuje na dotaz č. 12


Odpověď:

Hodnotící komise bude posuzovat přiložení položkového rozpočtu k nabídce jako nutnou podmínku pro posouzení celé nabídky. Jak se uchazeč může dočíst v kritériích hodnocení, není konkrétní podoba položkového rozpočtu součástí hodnocení v žádném subkritériu u položky “vlastní návrh řešení” ani “nabídková cena”, strukturace položkového rozpočtu uchazeče jen upozorňuje na to, že je možné plánovat maximum 8% z celkové nabídnuté ceny na režijní náklady celého partnerství a uvedená skladba rozpočtu pak bude přiložena k dodavatelské smlouvě mezi NUV a dodavatele jako rámcový rozklad čerpání financí fakturovaných na základě plnění předmětu veřejné zakázky.