Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

Máme dotaz týkající se upřesnění dokladování splnění základních, profesních (ne starší 90 dnů) a technických kvalifikačních předpokladů – nabídku budeme podávat jako SOŠ a máme dokladovat: 1.        výpis z rejstříku trestů našeho ředitele školy, který je jediný statutární orgán? 2.       Potvrzení FÚ, že škola nemá daňové nedoplatky? 3.       Potvrzení od sociálního úřadu a zdravotních pojišťoven, že škola nemá nedoplatek na sociálním a zdravotním pojištění? 4.       Ostatní písmena c,  d), e), g), j) a k) z odstavce 1, par. 53  lze doložit čestným prohlášením? 5.       Profesní kvalifikační předpoklady lze doložit pouze zřizovací listinou školy? Stačí pouhá kopie bez notářského ověření? 6.       Technické kvalifikační předpoklady lze doložit pouze prostou kopií vysvědčení, diplomu apod.? 7.       Jak dokládat roky praxe? – stačí čestné prohlášení zaměstnavatele? 

Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.:


Odpověď:

Přehled dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů podrobně upravuje část 5. Kvalifikace uchazečů v zadávací dokumentaci.

Ad 1) kromě výpisu z rejstříku trestů statutárního orgánu je ve stanovených případech nutné předložit i výpis z rejstříku trestů za právnickou osobu (tedy konkrétní školu) za písm. a) a b) § 53 odst. 1 a § 53 odst. 2 písm. b)

Ad 2) ano, za § 53 odst. 1 písm. f) potvrzení příslušného finančního úřadu

Ad 3) ano, za § 53 odst. 1 písm. h) potvrzení České správy sociálního zabezpečení a za § 53 odst. 1 písm. g) potvrzení příslušné zdravotní pojišťovny

Ad 4) ano, za § 53 odst. 1 písm. c), d), e), g), j), k) postačí čestné prohlášení

Ad 5) k § 54 zřizovací listina školy - stačí prostá kopie, viz odpověď k dotazu v dodatečných informacích č. 2 zveřejněných na profilu zadavatele

Ad 6) stejně tak postačí doklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů v prosté kopii, v jazyce českém

Ad 7) Prokázání délky praxe - stačí uvedení údaje o délce praxe spolu s uvedením reference, kde je možné údaj ověřit, v profesním životopise podepsaném členem realizačního týmu