Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8., otázka navazuje na dotaz č. 9

Má se stanovit pevná cena např. za jeden odškolený žákoden? Nebo se jedná o přefakturaci nákladů? Pokud ano, kdo stanovuje odpovídající výši těchto nákladů? Na základě jakého pravidla si může být dodavatel jist, že vyfakturuje celou částku, se kterou vyhrál veřejnou zakázku (pokud samozřejmě splní veškeré požadované ukazatele)? 

Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8., otázka navazuje na dotaz č. 9


Odpověď:

Tuto pevnou cenu (jednotkovou cenu) bude objednatel kalkulovat z nabídky uchazeče popsané ve vazbě popisu jednotlivého modulu a jeho nabídnuté ceně. Pokud realizace pilotáže poukáže na nutnost úpravy rozložení výdajů na jednotlivé šablony, bude toto součástí dodatečných ujednání objednatele a dodavatele.

Dodavatel si bude jist ve věci vyfakturování celé částky tím, že bude vždy fakturovat objednateli po všech nabídnutých modulech, kdy součet nákladů na realizaci modulů i se započítanou částkou na režii nákladů je roven celkové nabídnuté částce pro výběrové řízení.