Evropský rámec kvalifikací - EQF

eqf.jpg Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je jednotná stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Rámec vznikl s cílem usnadnit mobilitu lidí v Evropě, zlepšit srozumitelnost kvalifikací napříč Evropou a také proto, aby si lidé uvědomili, jakou úroveň kvalifikace mají a kam se zařadit.

Newsletter EQF 2/2016                        

21.12.2016

Vážené dámy, vážení pánové,

dostává se k Vám nové číslo Newsletteru Evropského rámce kvalifikací (EQF). Dozvíte se v něm, jaké jsou plány Evropské komise v otázce implementace Evropského rámce kvalifikací,  na základě studie Cedefop se dostanete k informacím ohledně používání výsledků učení v Evropě nebo se dozvíte základní informace ohledně "nové  průmyslové revoluce" v článku věnovaném iniciativám Průmysl 4.0, Práce 4.0 a Vzdělávání 4.0. Dále si můžete prohlédnout novou brožuru Stálého zastoupení  Evropské komise nazvanou EU na dosah.

Mnoho úspěchů v novém roce a inspirativní čtení Vám přeje za Koordinační centrum EQF

Jan Brůha

Image

Návrh Evropské komise na revizi doporučení o Evropském rámci kvalifikací

Používání výsledků učení v Evropě

Iniciativy Průmysl 4.0, Práce 4.0 a Vzdělávání 4.0

EU na dosah

EQF se představí na veletrhu Profesia days

Ve dnech 12. a 13. října 2016 proběhne v Praze v Letňanech již 6. ročník veletrhu práce Profesia days. Na stánku Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) představí své služby i Evropský rámec kvalifikací (EQF) spolu s Europassem. Dozvíte se tu, jakou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací máte, na jakých dokumentech se údaj o úrovni EQF uvádí a jaké přínosy pro Vás může Evorpský rámec kvalifikací mít. Kromě EQF se na stánku NÚVu představí také zmiňovaný Europass a dále Národní informační centrum pro mládež – Centrum kariérového poradenství a www.infoabsolvent.cz.

N

Newsletter EQF 1/2016

31.5.2016

Vážené dámy, vážení pánové,

dostává se k Vám nové číslo Newsletteru Evropského rámce kvalifikací (EQF). Dozvíte se v něm, jaká je současná situace národních rámců kvalifikací v Evropě nebo novinky o Evropském referenčním rámci pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání (EQAVET) v České republice.  Dále si můžete prohlédnout aktualizovanou verzi Národní přiřazovací zprávy ČR a prostudovat glosář termínů, který vzniká jako podklad pro český rámec kvalifikací.

Mnoho úspěchů a inspirativní čtení Vám přeje za Koordinační centrum EQF

Jan Brůha

CEDEFOP: Rámce kvalifikací v Evropě

Aktualizace Národní přiřazovací zprávy

Glosář pro potřeby vytváření českého rámce kvalifikací

Webová infografika o EQF

Video o Evropském rámci kvalifikací

Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality (EQAVET) v odborném vzdělávání v České republice

Webová infografika o Evropském rámci kvalifikací

EQF má nové video!

Seznamte se s Evropským rámcem kvalifikací pomocí krátkého videa.

Newsletter EQF 2/2015                        

1. 12. 2015

Vážené dámy, vážení pánové,                                      

dostává se k Vám další číslo Newsletteru Evropského rámce kvalifikací. Nabízíme Vám pohled na práci s výsledky učení v Estonsku, přehledovou publikaci Cedefop o národních rámcích kvalifikací. V českých souvislostech naleznete informaci o uvedení úrovně EQF na všech absolventských vysvědčeních a také kalendář akcí, kde se můžete s EQF setkat na informačním stánku, národních i mezinárodních konferencích.

S poděkováním za přízeň a přáním úspěšného konce roku

za Koordinační centrum EQF

Irena Palánová

Zkratka EQF bude uvedena na vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu

Implementace výsledků učení v Estonsku

Publikace Národní rámce kvalifikací – vývoj v Evropě

Kalendář akcí  

Zkratka EQF bude uvedena na vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu

Podle letošní vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání se od 1. 10. 2017 objeví údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF) na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu. Změna se týká základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří.

obrazekvysveden3.jpg

Součástí vyhlášky jsou nové formuláře vysvědčení a dalších dokladů, které školy mohou nepovinně vydávat již nyní. Od 1. 10. 2017 bude používání formulářů s uvedenou zkratkou EQF povinné.

Přehled dokladů ve vzdělávání a příslušné úrovně EQF:

  • Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole a vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání - EQF 2
  • Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů dvouletých oborů – EQF 2
  • Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů tříletých oborů – EQF 3
  • Vysvědčení o maturitní zkoušce - EQF 4
  • Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom o absolutoriu v  konzervatoři - EQF 6
  • Vysvědčení o absolutoriu a diplom o oabsolutoriu ve vyšší odborné škole – EQF 6

Vyhlášku a její přílohy – vzory formulářů vysvědčení a dalších dokladů - si můžete prohlédnout zde.

Absolventská vysvědčení tak budou dalšími doklady, kde je úroveň EQF uvedena. Od roku 2012 je údaj o úrovni kvalifikace podle EQF součástí dokumentů Europassu (dodatku k osvědčení, dodatku k diplomu absolventa vyšších odborných škol a životopisu), objevuje se také na osvědčeních o získání profesní kvalifikace (v rámci Národní soustavy kvalifikací).

Jakou mají Češi úroveň EQF?

 

Evropský rámec kvalifikací pomůže každému rychle určit svou úroveň kvalifikace, kterou získal v počátečním vzdělání (ve škole) nebo v rámci uznávání neformálního vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. získáním profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Jakou úroveň EQF mají Češi? Nejčastěji 2, 3 a 4. Dohromady se týká 82 % obyvatel. Třetina Čechů má úroveň EQF 3, která odpovídá střednímu vzdělání s výučním listem (34,3 %), a třetina Čechů dosáhla na úroveň EQF 4, která odpovídá dokončenému střednímu vzdělání s maturitní zkouškou. Úrovně 6-8, které odpovídají dosaženému vysokoškolskému vzdělání, dosáhlo dohromady přes 17 %.

Graf: Procentuální rozložení populace ČR 15+ podle dosažené úrovně EQF získané v počátečním vzdělání (zdroj: Český statistický úřad 2014)

Newsletter EQF 1/2015

29.6.2015

Vážení a milí čtenáři,

v prvním letošním vydání newsletteru EQF se dočtete o novinkách ve vývoji Evropského rámce kvalifikací v Evropě, rozdílu mezi stupnicemi ISCED a EQF, o nové pracovní skupině pro vznik českého rámce kvalifikací a o vydaném DVD Europassu.

Příjemné čtení Vám přeje Koordinační centrum EQF

Co je nového ve vývoji Evropského rámce kvalifikací (EQF)?

Jaký je rozdíl mezi ISCED a EQF?

Pracovní skupina pro vznik českého rámce kvalifikací

DVD „S Europassem se neztratíte“ představí i EQF

Starší vydání newsletteru najdete zde.


Víte, jakou máte úroveň kvalifikace?

Svou úroveň kvalifikace si můžete najít v následující tabulce.

Úroveň EQF

Dosažené vzdělání v ČR

8

vysokoškolské – doktorský studijní program

7

vysokoškolské – magisterský studijní program

6

vysokoškolské – bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání (vč. konzervatoří)

5

 

4

střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné, s odborným výcvikem, odborné)

3

střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky)

2

základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 roky)

1

základy vzdělání (základní škola speciální)

Další aktuality

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá na použití informací, jež jsou jejich obsahem.