Přiřazovací proces

Od roku 2008 probíhají v evropských zemích tzv. přiřazovací procesy, v rámci kterých jsou všechny kvalifikace v jednotlivých zemích přiřazovány k osmi úrovním společného evropského rámce kvalifikací.

V České republice probíhá přiřazovací proces od roku 2009. Jeho výsledkem je možnost rozdělení všech kvalifikací do osmi úrovní EQF. Úroveň 1 odpovídá základům vzdělání, úroveň 2 dokončenému základnímu vzdělání, úroveň 3 střednímu vzdělání s výučním listem v délce tří let a úroveň 4 dokončenému střednímu vzdělání s maturitní zkouškou. Úrovně 5 až 8 odpovídají terciárnímu vzdělávání, nejvyšší úroveň zahrnuje doktoráty, 7. úroveň dokončené magisterské programy, šestá ukončené bakalářské studium nebo dokončené studium na vyšší odborné škole. Pátá úroveň odpovídá programům krátkého cyklu (kratším než 3 roky), které se v České republice teprve budou vytvářet.

Zobrazení výsledku přiřazovacího procesu Zobrazení výsledku přiřazovacího procesu (48,50 KB)

Zobrazení výsledku referenčního procesu

eqf2.jpg

* Kategorie oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání jsou dány vládním nařízením[1]. Kategorizace vysokoškolských studijních programů vychází z tzv. klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV). Podrobněji viz část 3.4

** Každá kvalifikace vedená v registru NSK má určitou kvalifikační úroveň popsanou pracovními kompetencemi (způsobilostmi). Kvalifikační úrovně tvoří stupnici umožňující zařazení všech profesních a úplných profesních kvalifikací a jsou společné pro Národní soustavu kvalifikací a pro Národní soustavu povolání. Přehled kvalifikačních úrovní vyjadřuje i jejich vztah s úrovněmi EQF. Aktuálně jsou v registru NSK vedeny dílčí a úplné kvalifikace zařazené v úrovních 2 až 7. Podrobněji viz část 2.4, 3.4.2 a příloha III. 3.

*** Této úrovni v současné době neodpovídá žádný stupeň počátečního vzdělávání v ČR.

[1] Nařízení vlády ze dne 31. května 2010 o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání č. 211/2010 Sb.


Přiřazení úrovní počátečního vzdělání v ČR k úrovni EQF

Úroveň EQF

Dosažené vzdělání

8

vysokoškolské – doktorský studijní program

7

vysokoškolské – magisterský studijní program

6

vysokoškolské – bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání (vč. konzervatoří)

5

programy krátkého cyklu (v ČR se teprve budou vytvářet)

4

střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné, s odborným výcvikem, odborné)

3

střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky)

2

základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 roky)

1

základy vzdělání (základní škola speciální)

Kritéria a postupy pro naplnění přiřazovacího procesu

Proces, ve kterém evropské země přiřazují kvalifikace k osmi úrovním Evropského rámce kvalifikací, je podmíněn splněním deseti kritérií a postupů schválených Poradní skupinou EQF.

Deset kritérií a postupů v přiřazovacím procesu

Přiřazovací proces, jeho průběh a výsledky jsou podrobně popsány v Národní přiřazovací zprávě ČR.

Koordinační centrum EQF

 V procesu přiřazování národních úrovní kvalifikací k Evropskému rámci kvalifikací (EQF) má klíčovou úlohu národní koordinační středisko - Koordinační centrum EQF (KC EQF), které bylo ustaveno v roce 2009.

Hlavní úkoly Koordinačního centra EQF:

  • Opatřit úrovně kvalifikací v rámci českého systému kvalifikací odkazy na úrovně Evropského rámce kvalifikací.
  • Zajistit, aby se při uvádění národních úrovní kvalifikací do vztahu s Evropským rámcem kvalifikací používala transparentní metodika, která umožní jednotlivé úrovně snáze porovnávat, a dále zajistit, aby výsledná rozhodnutí byla publikována.
  • Poskytovat zainteresovaným stranám přístup k informacím a pokyny, jak národní kvalifikace uvádět do vztahu s Evropským rámcem kvalifikací prostřednictvím národních systémů kvalifikací.
  • Podporovat účast všech příslušných zainteresovaných stran, k nimž v souladu s vnitrostátními právními předpisy a praxí patří i instituce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy, sociální partneři, odvětví a odborníci v oblasti srovnávání a využívání kvalifikací na evropské úrovni.

Koordinační centrum EQF ve své práci využívá podklady připravované Poradní skupinou pro Evropský rámec kvalifikací (EQF Advisory Group), kterou zřídila Evropská komise. Klíčový význam mají  Kritéria a postupy pro přiřazování národních úrovní kvalifikací k EQF (český pracovní překlad textu).