Na dodatcích k osvědčení je nově uvedena úroveň EQF

Na dodatcích k osvědčení i k diplomu jsou od letošního roku nově uvedeny příslušné úrovně Evropského rámce kvalifikací (EQF). Tento nový údaj, který se v budoucnu objeví i na ma­turitním vysvědčeních, výučním listu i osvědčení o závěrečné zkoušce, je důležitý zejména pro lidi, kteří se chystají do za­hraničí. 

„Uchazeči o brigádu, stáž nebo práci mohou údajem o úrovni EQF uvedeném na dodatcích svým zahraničním zaměstnavatelům jed­noduše prokázat svou kvalifikační úroveň, tedy to, co znají, umí a jsou schopni vykonávat,“ říká Milada Stalker z Koordinačního centra EQF a pokračuje: „Tímto krokem se lidem výrazně ulehčí zařizování brigády nebo stáže v evropských zemích.“

Úrovní EQF je celkem osm, jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi a pokrývají všechny kvalifikace bez ohledu na to, jakým způsobem je člověk získal. První úroveň odpovídá v ČR do­končené základní škole speciální a úroveň osmá dokončenému dok­torandskému studiu. Kvalifikace absolventů vyšších odborných škol a absolventů bakalářského studia jsou přiřazeny k úrovni 6 EQF.

 

Přiřazení úrovní počátečního vzdělání v ČR k úrovni EQF

Úroveň EQF

Dosažené vzdělání

8

vysokoškolské – doktorský studijní program

7

vysokoškolské – magisterský studijní program

6

vysokoškolské – bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání (vč. konzervatoří)

5

programy krátkého cyklu (v ČR se teprve budou vytvářet)

4

střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné, s odborným výcvikem, odborné)

3

střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky)

2

základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 roky)

1

základy vzdělání (základní škola speciální)

 

Více informací o Evropském rámci kvalifikací najdete na www.eqf.cz a www.europass.cz.