Jak postupuje zavádění EQF (Evropského rámce kvalifikací)?

Zpravodaj oborových skupin 4/2013, říjen 2013

Na podporu lepší srozumitelnosti, porovnatelnosti, transparentnosti schopností studentů i pracujících, a tudíž i jejich mobility mezi státy, vzniká na evropské úrovni řada nástrojů, které mají cestu k tomuto cíli umožnit a usnadnit.

Jedním z nich je i Evropský rámec kvalifikací, tedy soubor osmi kvalifikačních úrovní definovaných popisy znalostí, dovedností a způsobilostí, k němuž evropské státy přiřazují své národní úrovně kvalifikací. Činí tak prostřednictvím svých národních rámců kvalifikací, do nichž na základě srozumitelně popsaných kurikul a standardů přiřazují své kvalifikace. Kvalifikacemi se rozumí zkouškou ověřené a certifikátem potvrzené výsledky učení bez ohledu na to, zda je jedinec získal absolvováním formálního vzdělávání (např. maturita, výuční list, doktorát), nebo uznáním výsledků neformálního a informálního učení (osvědčení o získání profesní kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací NSK).
Od roku 2008, kdy bylo přijato Doporučení Evropského parlamentu a rady o zavedení EQF, již více než polovina evropských států vytvořila své národní rámce kvalifikací (NRK) a přiřadila je k EQF, čímž tyto členské státy splnily první úkol vyplývající z výše zmíněného doporučení. Vytvoření NRK  předpokládá konsenzus mnoha aktérů z různých oblastí vzdělávání i trhu práce, což není ani rychlá, ani jednoduchá záležitost. Avšak země, které tímto náročným procesem prošly, jej považují za užitečný.
O potenciálních výhodách i rizikách českého rámce kvalifikací se vedou v současnosti diskuse. Koordinovaný přístup v oblasti vzdělávání a vzájemný respekt a porozumění mezi jednotlivými oblastmi vzdělávání jsou jistě pro budoucí vývoj žádoucí, proto by vývoj NRK měl pokračovat.
Více informací najdete na stránkách Koordinačního centra EQF – www.eqf.cz.
Milada Stalker