Co je Evropský rámec kvalifikací

 

Evropský rámec kvalifikací (EQF) je jednotná stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace.

Úrovně EQF jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi.

Definice kvalifikace: Kvalifikace je zkouškou ověřená schopnost toho, co člověk opravdu zná, umí a co je schopen vykonávat.

Úroveň EQF je velmi důležitým údajem při uplatnění člověka na evropském trhu práce, protože zahrnuje údaje o jeho nejvyšším dosaženém vzdělání a zprostředkovává zahraničním zaměstnavatelům informaci o tom, co uchazeč doopravdy umí.

Dosaženou úroveň EQF ovlivňují nejen znalosti a dovednosti, které člověk získá ve škole (od základní po vysokou), ale i znalosti a dovednosti, které získá v průběhu praxe nebo formou různých kurzů a stáží, pokud jsou ověřeny zkouškou s celostátní platností. Úroveň EQF si můžeme v průběhu života zvyšovat.

 

Přínosy zavedení jednotného kvalifikačního rámce:

  • umožní vzájemné porovnání kvalifikací v evropských zemích,
  • pomůže lidem při hledání práce i studia v zahraničí, protože zaměstnavatelé a školy snadno zjistí, co od uchazeče mohou požadovat a očekávat,
  • usnadní proces celoživotního učení, protože zahrnuje nejen kvalifikace získané ve škole, ale i mimo školu formou kurzů, stáží, seminářů, samostudiem apod.

 

Kde je úroveň EQF uvedena?

Od roku 2012 je úroveň EQF uvedena na dokumentech Europassu - dodatcích k osvědčení a dodatcích k diplomu absolventa vyšších odborných škol, uvést lze tento údaj i do životopisu. Údaj o EQF je uveden také na osvědčení o uznání profesní kvalifikace.

Podle vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání objeví údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF) na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu. Součástí vyhlášky jsou nové formuláře vysvědčení a dalších dokladů, které školy mohou nepovinně vydávat již nyní. Od 1. 10. 2017 bude používání formulářů s uvedenou zkratkou EQF povinné. Změna se týká základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří.

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá na použití informací, jež jsou jejich obsahem.