Evropský a národní rámec kvalifikací

Moderní vyučování 3/2013, červen 2013

V posledních letech přiřazují evropské země kvalifikace ke společnému evropskému rámci kvalifikací EQF). Ten tvoří stupnice osmi úrovní, do nichž lze zařadit všechny typy kvalifikací – získané ve formálním i neformálním vzdělávání. Smyslem vytvoření jednotného rámce je snaha o větší srozumitelnost a porovnatelnost kvalifikací mezi evropskými zeměmi, která vede k usnadnění pohybu lidí za prací i studiem do zahraničí.

Údaj o dosažené úrovni EQF je důležitý zejména pro potenciální zahraniční zaměstnavatele a zástupce škol, kteří z něj zjistí, co mohou od uchazeče o brigádu, studium nebo práci očekávat. Cílem zastřešujícího evropského rámce kvalifikací je, aby jedinci v různých státech Evropy, jejichž kvalifikace odpovídá například úrovni 4 EQF, byli v úrovni svých dovedností, znalostí a kompetencí

srovnatelní. „Evropský rámec kvalifikací je v podstatě takový převodník či překladač, který umožní převést úrovně kvalifikací z jakékoli evropské země do mezinárodně porovnatelného údaje, popisuje Milada Stalker z Národního koordinačního centra EQF. „Např. Irsko, které má desetistupňový kvalifikační rámec, na základě analýzy deskriptorů přiřadilo svou 5. úroveň národního kvalifikačního rámce k úrovni EQF 4.“ Ke stejné úrovni EQF 4 byla přiřazena 3. úroveň kvalifikačního a kreditního rámce Anglie a Severního Irska. Vzhledem k tomu, že popisy uvedených úrovní obou národních rámců i rámce evropského jsou porovnatelné, měly by i kvalifikace do nich zařazené být zhruba srovnatelné. Mezinárodní porovnatelnost úrovní kvalifikací je možná díky tomu, že jednotlivé úrovně jsou popsány tzv. deskriptory, které popisují, co uchazeč zná, čemu rozumí a co je schopen vykonávat. Například úroveň EQF 4 je popsána takto:

Znalosti: faktické a teoretické znalosti v širokých souvislostech v oboru práce nebo studia

Dovednosti: řada kognitivních a praktických dovedností požadovaných při řešení konkrétních problémů v oboru práce nebo studia

Kompetence: schopnost řídit sebe samého v rámci pokynů v oblastech práce nebo studia, které jsou obvykle předvídatelné, ale mohou se měnit; dohlížet na běžnou práci jiných osob a nést určitou odpovědnost za hodnocení a zlepšování pracovních či studijních činností

Stejným způsobem jsou popsány i ostatní úrovně.

Kde je úroveň EQF uvedena?

Úroveň EQF se uvádí v některých dokumentech Europassu, které tvoří životopis a další dokumenty jednotné v celé Evropě. Ty pomáhají srozumitelně a jasně prezentovat znalosti a dovednosti uchazečů o práci nebo další studium doma i v zahraničí. Konkrétně je úroveň EQF uvedena na Europass - dodatku k osvědčení a lidé si ji mohou vyplnit i do životopisu. Hodí se to především osobám, které se chystají studovat nebo pracovat v zahraničí. Do budoucna se počítá s tím, že bude úroveň EQF, které absolvent dosáhl, uvedena i na všech nových vysvědčeních, osvědčeních a diplomech, které obdrží absolventi. K tomu je však třeba přípravy a následného přijetí určitých legislativních změn.

Šance pro změnu a komunikaci mezi sektory

Evropský rámec kvalifikací patří spolu s Europassem a dalšími aktivitami mezi nástroje, podporující a usnadňující mobilitu lidí v Evropě a také celoživotní učení. Absolvent tříletého učebního oboru s výučním listem, např. klempíř, dosáhl EQF 3. Pokud se časem rozhodne doplnit si maturitu, dostane e na úroveň EQF 4. Po absolvování maturity se mu otevřou dveře do terciárního sektoru vzdělávání – a po absolvování vyšší odborné školy se posune na úroveň EQF 6.

Evropský rámec kvalifikací umožňuje přiřazovat nejen kvalifikace získávané ve formálním vzdělávání ve škole, ale i kvalifikace získávané uznáváním neformálního vzdělávání a informálního učení, např. na různých kurzech, školeních nebo samostudiem, pokud jsou tyto znalosti a dovednosti ověřeny standardizovanou zkouškou s celostátní platností. Těmi jsou v ČR kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací – NSK (wwww.narodni-kvalifikace.cz). Příkladem může být sommelier na úrovni NSK/EQF 3.

Vedle evropských vznikají i národní kvalifikační rámce

V současné době má zhruba polovina evropských zemí vč. ČR přiřazeny své úrovně kvalifikací k EQF. Všechny evropské země buď již své národní kvalifikační rámce mají, nebo pracují na jejich vzniku. K jejich vytvoření se zavázali ministři pro odborné vzdělávání vč. České republiky podpisem Komuniké

z Brugg v prosinci 2010. Národní kvalifikační rámce, které pomáhají zpřehlednit systém národních kvalifikací, tvoří státy i proto, aby bylo možné důvěryhodně přiřadit své národní úrovně kvalifikací k Evropskému rámci kvalifikací.

Národní kvalifikační rámec (NKR) zahrnuje všechny typy kvalifikací v dané zemi, tj. kvalifikace udělované v odborném, všeobecném a vysokoškolském vzdělávání i kvalifikace získávané na základě uznávání neformálního a informálního učení. Každá úroveň kvalifikací je obecně popsána deskriptory, které definují, jaké má mít nositel dané úrovně znalosti, dovednosti a kompetence. Jednotlivé typy kvalifikací (výuční list, maturita, diplom z VOŠ, osvědčení o získání profesní kvalifikace apod.) se zařadí do určité úrovně NKR podle očekávaných výsledků učení, které jsou podrobněji popsány ve standardech.

 

Šance pro změnu a komunikaci mezi sektory

I když je vznik národních kvalifikačních rámců poměrně složitý proces, hodnotí země tuto zkušenost pozitivně. „Při vzniku národních rámců spolu totiž komunikují různé sektory vzdělávání, a vzniká tak možnost řešit dlouho existující problémy. NKR také umožňuje propojení počátečního a dalšího vzdělávání,“ tvrdí Milada Stalker a dodává: „Některé evropské země – např. Chorvatsko, Polsko a Rumunsko - vzaly tento proces jako příležitost pro zásadní reformu svých vzdělávacích systémů, zejména co se týče důsledné orientace na výsledky učení.“ Postup založený na výsledcích učení je společný a nutný základ všech kvalifikačních rámců. Důraz je kladen na to, co člověk zná, umí a je schopen vykonávat. Nezáleží na tom, kde a jak získáte znalosti a dovednosti, ale zda je opravdu máte a umíte je prokázat u zkoušky. Právě kvalitní ověřování znalostí a dovedností (výsledků učení) podle daných standardů je klíčovou podmínkou smysluplného kvalifikačního rámce.

Více informací najdete na www.eqf.cz.

Lucie Šnajdrová