Další aktuality

2015

31. jednání Poradní skupiny pro Evropský rámec kvalifikací v Bruselu

Ve dnech 26. a 27. května se v Bruselu konalo již 31. jednání Poradní skupiny pro Evropský rámec kvalifikací (PS EQF/EQF AG). Projednávaly se budoucí kroky, které by měly pomoci transparentnější podobě kvalifikací v Evropě. Mezi ně patří ověření konzistentnosti přiřazení vybraných kvalifikací ve stavebním a pohostinském sektoru k EQF a propojení národních databází kvalifikací s nástrojem ESCO (evropská taxonomie dovedností, kvalifikací a povolání).  Důležitým bodem jednání bylo též projednávání referenční zprávy Švýcarska, která jako 29. evropská země představila přiřazení svého rámce kvalifikací k EQF. O úzkou spolupráci a o případné napojení národních rámců kvalifikací na EQF mají zájem i mimoevropské státy, například Austrálie, Nový Zéland a Hongkong. Na jednání se diskutovaly závěry technických analýz možného napojení rámců kvalifikací těchto zemí na EQF.

 

2014

Seminář Proč zavádět český rámec kvalifikací?

Dne 4. prosince 2014 proběhl na MŠMT informační a diskuzní seminář Proč zavádět český rámec kvalifikací aneb souvislosti mezi českými a evropskými strategickými záměry ve vzdělávání . Účastnili se ho zástupci MŠMT, České školní inspekce (ČŠI), Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV), Domu zahraničních služeb (DZS) a Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Seminář se konal v rámci projektu NCP EQF 2014, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a moderovala ho Irena Palánová, vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce a sociálního partnerství NÚV.

Europass a Evropský rámec kvalifikací na festivalu 10 let v EU

Europass a Evropský rámec kvalifikací se představil na Open air festivalu 10 let v EU, který se konal 29. a 30. dubna 2014 na Střeleckém ostrově v Praze u příležitosti připomínky vstupu ČR do Evropské unie. Pro návštěvníky byla připraveno mnoho informačních stánků, hudebních vystoupení a volnočasových aktivit.

Na stánku Europassu zájemci dostali informace o dokumentech Europassu, rady a tipy, jak napsat životopis a připravit se na pohovor, mohli si zahrát hru a vyzkoušet si znalosti evropských památek a vyfotit se v převleku za různé profese. Focením profesí v rámu obrazu se návštěvníci seznamovali s Evropským rámcem kvalifikací, který rozděluje všechny kvalifikace do osmi mezinárodně porovnatelných úrovní kvalifikací a usnadňuje tak mobilitu lidí (www.eqf.cz). Úroveň EQF je vhodné vyplnit do životopisu (www.europass.cz).

Co vám pomůže při cestě za prací či studiem do zahraničí?

Evropské země se snaží lidem, kteří vyjíždějí do Evropy za prací, studiem nebo na brigádu, usnadnit situaci. Zavádějí proto nástroje a iniciativy, které státům umožňují mezi sebou lépe komunikovat o uchazeči o práci či studium, o jeho dovednostech, znalostech a kvalifikaci. Mezi evropské nástroje podporující mobilitu především mladých lidí v zahraničí, o kterém bude řeč v dalším textu, patří Europass, Evropské jazykové portfolio (EJP), DISCO slovník a Evropský rámec kvalifikací (EQF). Zkusme si ilustrovat smysl a prospěšnost těchto aktivit na příkladu jednoho člověka, konkrétně 30leté Jany, která se vyučila kadeřnicí a v průběhu let si dále zvyšovala svou kvalifikaci a získávala další cenné zkušenosti a dovednosti, které jí umožnily lepší uplatnění na trhu práce.

2013

Neformální setkání zástupců evropských sítí a iniciativ

Dne 29. října 2013 se v Domě zahraniční spolupráce – NAEP konalo neformální setkání zástupců evropských sítí a iniciativ, jako např. ECVET, EUROPASS, EURODESK, Euroguidance atd. Setkání bylo zorganizované Koordinačním centrem EQF v rámci projektu EQF NCP 2012 při NÚV a účastnily se ho zástupkyně MŠMT.

Výsledky dotazníku Potřebujeme národní rámec kvalifikací?

Přečtěte si východiska a výsledky dotazníku o potřebnosti národního rámce kvalifikací ČR (zde)

2012

Vznik českého národního rámce kvalifikací odborníci vítají

V lednu, červnu a říjnu 2012 proběhlo dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo asi 30 respondentů z různých oblastí (zástupců ministerstev, zaměstnavatelů, vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí, z krajů atd.). Cílem šetření bylo zjistit názory odborníků na to, jakou funkci a podobu by podle nich měl mít český národní kvalifikační rámec.

Informační brožura Evropský rámec kvalifikací

Seznámí vás s tím, co je Evropský rámec kvalifikací, jaké jsou jeho přínosy. Můžete si zde zjistit, jaké úrovni EQF odpovídá vaše kvalifikace, co všechno dosaženou úroveň EQF ovlivňuje, a přečíst deskriptory popisující jednotlivé úrovně kvalifikací. V brožuře najdete také informace o dalších evropských nástrojích podporujících mobilitu lidí a o vytváření českého národního rámce kvalifikací. Publikace je určená širší i odborné veřejnosti.

Seminář "Potřebujeme národní rámec kvalifikací?

Diskuzní semináře proběhnou 25. a 26. října 2012 v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1, od 9,30 do 13,30 hodin.

Na seminářích budou diskutována tato témata:

  1. Co je a k čemu může být národní rámec kvalifikací?
  2. Evropské souvislosti vytváření národních rámců kvalifikací
  3. Návrh národních deskriptorů odpovídajících úrovním  EQF1-4

Máte-li zájem zúčastnit se semináře, zjistěte si na mailu petra.kratochvilova@nuv_cz, zda jsou ve vámi zvoleném termínu volná místa.

Na dodatcích k osvědčení je nově uvedena úroveň EQF

Od roku 2012 je úroveň EQF uvedena na dokumentech Europassu, a to na dodatcích k diplomu a dodatcích k osvědčení. Více informací najdete v článku

Aktualizovaná Národní přiřazovací zpráva

Aktualizovaná Národní přiřazovací zpráva ČR vyjde v září 2012. Více informací o přiřazovací zprávě najdete zde.

Jakou máte úroveň EQF?

 Na podzim 2012 proběhne několik veletrhů, kde získáte informace o dokumentech Europassu a kde si můžete také zjistit svou úroveň EQF - Evropského rámce kvalifikací. Úroveň EQF je od letošního roku uvedena na Europass - dodatcích k osvědčení a můžete si ji uvést rovněž v Europass - životopisu. Úroveň EQF je důležitým údajem pro zahraniční zaměstnavatele, a tedy i pro každého, kdo se chystá do zahraničí pracovat, na brigádu nebo studijní stáž.

Jakou kvalifikační úroveň mají absolventi škol podle EQF?

10. 7. 2012, metodický portál rvp.cz

Europass představil vyšším odborným školám dodatky k osvědčení s uvedenou úrovní EQF (Evropského rámce kvalifikací)

4. 5. 2012, www.nuv.cz

2011

Národní přiřazovací zprávu ČR schválila vláda ČR a posoudila Evropská komise

V červenci 2011 schválila Národní přirazovací zprávu Vláda ČR. V listopadu 2011 byla Evropské komisi předložena ke schválení Národní přiřazovací zpráva ČR, která popisuje výsledek i celý proces přiřazování kvalifikací k jednotnému Evropskému rámci kvalifikací (EQF) v České republice.

Přiřazovací proces a přiřazovací zpráva

V květnu 2011 byl dokončen přiřazovací proces v České republice, v rámci kterého jsou všechny kvalifikace v ČR přiřazeny k osmi úrovním jednotného evropského rámce kvalifikací (EQF). Přiřazovací zprávu ČR popisující proces i jeho výsledky schválilo MŠMT, které ji v červnu předloží vládě ke schválení.

Semináře o evropském rámci kvalifikací

Informace o seminářích, které proběhly v březnu a v dubnu v sedmi krajích ČR

Kvalifikace budou v evropských státech porovnatelné

Tisková zpráva ze dne 22.3.2011

Konference k procesu přiřazování úrovní kvalifikací v ČR k úrovním EQF

Konference proběhla 11.3. 2011 v Praze. Více informací o konferenci včetně přednesených prezentací najdete zde.

Portál EQF

Aby byl proces přiřazování usnadněn, Evropská komise podpořila v roce 2008 vývoj tzv. EQF web tool – webového nástroje, který by umožnil přiřazování kvalifikací, srovnávání národních kvalifikačních systémů a národních kvalifikačních úrovní.