Co vám pomůže při uplatnění v zahraničí aneb evropské nástroje a aktivity v praxi

Moderní vyučování listopad/prosinec 2013

Evropské země se snaží lidem, kteří vyjíždějí do zahraničí studovat, pracovat nebo jen na brigádu, usnadnit situaci. Zavádějí proto nástroje a iniciativy, které státům umožňují mezi sebou lépe komunikovat o uchazeči o práci či studium, o jeho dovednostech, znalostech, kvalifikaci. Mezi evropské nástroje podporující mobilitu především mladých lidí do zahraničí, o kterém bude řeč v dalším textu, patří Europass, ECVET – Evropský systém kreditů pro odborné vzdělání a přípravu, Evropské jazykové portfolio (EJP) a Evropský rámec kvalifikací (EQF). Zkusme si ilustrovat smysl a prospěšnost těchto aktivit na konkrétním příkladu kuchaře Petra a jeho studijních i pracovních zkušeností.

Hurá na stáž

Evropské aktivity se netýkají zdaleka jen vysokoškoláků, ale mohou být prospěšné lidem ve všech typech vzdělávání, v našem příkladu vyučenému kuchaři. Osmnáctiletý Petr se během vyučení na kuchaře účastní dvoutýdenní stáže v rámci ECVET (Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu) v horském hotelu v Rakousku, kde se jednak zdokonalí v němčině a zároveň si osvojí specifika místní tyrolské kuchyně. Před stáží absolvoval ve škole přípravný kurz, kde získal praktické informace k cestě a zopakoval si reálie o Rakousku. Po návratu získal Petr doklad o absolvování stáže – Europass-mobilita, jeden z dokumentů Europassu, který může použít spolu s životopisem při svém dalším kariérním uplatnění. Dovednosti a znalosti, které si v průběhu stáže osvojil a které jsou přehledně zaznamenané v dokladu Europassu o mobilitě, mu škola uzná a později mu pomohou při uplatnění na trhu práce.

O prospěšnosti stáží pro svůj profesní a osobní život jsou přesvědčení téměř všichni, kdo takovou zkušenost mají. Absolventi stáží získají nové odborné i jazykové znalosti a dovednosti, poznají jinou kulturu, země, lidi a často získají nové přátele. V současné době jezdí na zahraniční stáž jen asi necelé jedno procento Čechů. Evropská komise plánuje navýšení počtu účastníků stáží do roku 2020 na 6 % studentů odborného vzdělávání. Systém ECVET zjednodušuje přenos výsledků učení (znalostí, dovedností a kompetencí), které účastník na stáži v zahraničí získal.

Práce v zahraničí je k nezaplacení

Nyní hledá Petr práci v zahraničí, nejlépe v německy mluvících zemích, protože díky stáži už umí trochu německy. V době hledání práce odpovídá jeho znalost němčiny úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) - je tedy základním uživatelem německého jazyka. Při hledání práce použije evropský formát životopisu – Europass-životopis, který je mezinárodně srovnatelný a zahraniční zaměstnavatelé se v něm dobře orientují. K životopisu přiloží již zmíněný doklad o absolvované stáži. A odkud zná Petr dokumenty Europassu? Tak jako většina absolventů stáží - ze školy. Střední odborné učiliště, které absolvoval, vydávalo stejně jako dvě třetiny všech českých středních škol a učilišť svým absolventům dodatky k osvědčení. Ti obdrželi absolventi spolu s osvědčením o závěrečné zkoušce a využijí ho při své další cestě za vzděláním nebo pracovními zkušenostmi, a to především v zahraničí. A o Europassu se dozvěděl také při výuce, a to v rámci průřezového tématu Člověk a svět práce.

Po několikatýdenním hledání práce získá Petr zaměstnání v rodinném penzionu v Bavorsku, kde pracuje jako kuchař celé dva roky. Kromě této práce Petr také vypomáhá formou brigády dvakrát v Mnichově na Oktoberfestu, kde získá i organizační schopnosti. Pracovní zkušenosti získané v Německu jsou pro něj přínosné hned v několika oblastech. Zejména se zdokonalí v němčině.

Kam si můžete zaznamenat jazykové dovednosti?

Své jazykové znalosti už od školy zaznamenává do Evropského jazykového portfolia (e-portfolia), které je zdarma přístupné všem na adrese www.evropskejazykoveportfolio.cz. Tato aplikace slouží dětem i dospělým učícím se cizí jazyky i učitelům a využijí ho především lidé, kteří jazykové dovednosti nějakého cizího jazyku mají, ale nemají o tom žádný doklad (certifikát, diplom aj.). Aplikace umožňuje uživatelům formou sebehodnocení si zaznamenávat svou aktuální dosaženou úroveň, zkoušet si prostřednictvím testů, jaké jazykové úrovni odpovídají, mohou sledovat svůj pokrok a zlepšení ve svých dovednostech v čase. Lidé si tu mohou ukládat i různé certifikáty, projekty, diplomy a také komunikovat se svými učiteli.

Petr v e-porfoliu zaznamenává v průběhu své pracovní stáže v Německu zlepšení svých znalostí z němčiny a z úrovně A2 (odpovídající znalostem základního uživatele), kterou měl po absolvování učiliště, se dostává přes úroveň B1 až na úroveň B2 (úrovně B odpovídají dovednostem samostatného uživatele jazyka). Úrovní je celkem 6 – A1, A2, B1, B2, C1, C2. Pro představu – B1 odpovídá státní maturitě, C2 jsou znalosti rodilého mluvčího. Dovednosti a znalosti odpovídající jednotlivým úrovním jazyka v každé z pěti složek jazykových dovedností (poslech a čtení, ústní interakce, samostatný ústní projev a psaní) najdete na e-portfoliu pod záložkou tabulka sebehodnocení. Tato tabulka je také součástí jazykového pasu, dalšího z dokumentů Europassu. Jazykový pas lze vyplnit a vytisknout také v e-portfoliu nebo na stránkách Europassu www.europass.cz.

Lepší uplatnění na trhu práce

Po návratu z Německa složí Petr zkoušku z němčiny v Goethe institutu a aktualizuje si svůj životopis. I při hledání práce u nás použije Evropský formát životopisu – Europass, protože je přehledný a pokrývá všechny oblasti, které mohou zaměstnavatele zajímat a které Petr díky předepsaným kolonkám nezapomene vyplnit. Do životopisu si zanese své aktuální znalosti v němčině, absolvovanou stáž v Německu, získané organizační schopnosti na brigádě na Oktoberfestu. Nyní shání 21letý Petr práci doma, a protože umí dobře jazyk, má praxi z hotelu, penzionu i z organizace festivalu, zná specifika tyrolské kuchyně, osvojil si organizační a komunikační schopnosti v zahraničí, získá bez problému práci v pětihvězdičkovém hotelu v Praze. Zde si po několika letech dokončí maturitu, protože ho chce nadřízený povýšit na šéfkuchaře. Tím se dostává z úrovně Evropského rámce kvalifikací EQF 3 (ke které jsou přiřazeni absolventi tříletých SOU) o úroveň výš – odpovídá tedy úrovni EQF 4, na které jsou všichni ostatní absolventi středních škol s maturitou.

Úroveň EQF si uchazeči zaznamenávají do dokumentů Europassu, konkrétně do životopisu a dodatku k osvědčení. EQF se snaží o to, aby všechny kvalifikace byly mezinárodně porovnatelné. Když se např. člověk uchází o práci v Evropě, jeho potenciální zaměstnavatel z uvedené úrovně pozná, co od něho může zhruba očekávat. Je to možné díky tomu, že jednotlivé úrovně jsou popsány tím, co uchazeč zná, čemu rozumí a co je schopen vykonávat.

Který nástroj můžete při své kariérní cestě využít?

Ucházíte se o práci nebo studium v zahraničí? Použijte dokumenty Europassu – životopis, jazykový pas, doklad o mobilitě nebo dodatek k osvědčení. Do životopisu si vyplňte příslušnou úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF), které jste dosáhli – zahraničnímu zaměstnavateli nebo škole to pomůže při posuzování a představě o úrovni vašich schopností a dovedností.

Učíte se jazyky a chcete znát svou úroveň znalostí a umět si ji správně vyplnit do životopisu? Veďte si on-line Evropské jazykové portfolio, s jehož pomocí budete sledovat i své pokroky ve znalostech a dovednostech cizích jazyků, zjistíte svou aktuálně dosaženou úroveň, kterou si vyplníte do životopisu do části „jazykové dovednosti“.

Rádi byste získali pracovní nebo studijní zkušenosti v zahraničí už během studia? Zúčastněte se stáže. ECVET stáž vám přitom zajistí, že se vám po jejím absolvování budou počítat nabyté zkušenosti a znalosti ve vaší škole.

Chcete více informací? Pomůže vám ReferNet

O zavádění evropských nástrojů v evropských zemích se mimo jiné zajímá evropská informační síť ReferNet. Zprávy připravované v rámci sítě ReferNet jsou důležitým podkladem pro Cedefop a jeho analyticko-hodnotící práci pro Evropskou komisi. Současně jsou cenným zdrojem informací pro tvůrce politik a další odborníky na národní úrovni, kterým poskytují příklady dobré praxe, ale také např. zpětnou vazbu pro Českou republiku ve srovnání s ostatními zeměmi. Na webu www.refernet.cz můžete najít přehledové zprávy o systému odborného vzdělávání, ale také zprávy o politice odborného vzdělávání, které si kladly za cíl zmapovat pokrok dosažený od podpisu Kodaňské deklarace nebo komuniké z Brugg). Na stránkách jsou zájemcům k dispozici také aktuality z Cedefopu (např. upozornění na pravidelná periodika jako např. ECVET Magazine či VET Alarm, který odkazují na nové publikace a studie Cedefopu) či zajímavé konference, ale jsou zde také odkazy na národní stránky některých dalších členů sítě. Mimo to v záložce „zdroje informací“ najdete i stručné zprávy (briefing notes) vydávané Střediskem pro odborné vzdělávání a přípravu (CEDEFOP), které se jednotlivým evropským aktivitám podrobně věnují. V roce 2012 například vyšly zprávy „Rámce kvalifikací v Evropě“ (6/2012), „Europass 2005-2020: Úspěchy a výhledy“ (4/2012) nebo „Od teorie k praxi - Implementace Evropské agendy pro vzdělávání a odbornou přípravu“ (1/2012).

Další informace najdete na:

www.europass.cz,

www.eqf.cz

www.ecvet.cz

www.evropskejazykoveportfolio.cz

www.nuv.cz/vzdelavani-a-eu

Lucie Šnajdrová