Zlínský

Beskydy.jpg Prioritními oblastmi jsou ve Zlínském kraji rozvoj kompetencí k podnikavosti, tvořivosti a iniciativě následovaný rozvojem polytechnického vzdělávání. Obě témata jsou vnímána jako průřezová a KAP plánuje jejich rozvoj na všech stupních vzdělávání. Zatímco podporu podnikavost zmiňuje na prvním místě v SŠ a VOŠ, primárním úkolem v oblasti polytechnické vzdělávání je zajistit jeho rozvoj už v mateřských školách – SŠ by se, kromě rozvoje této oblasti ve škole, měly podílet také na realizaci výukových programů pro MŠ.  Ve vztahu k SŠ a VOŠ chce KAP zatraktivnit technické a přírodovědné obory, jejichž absolventi nacházejí uplatnění na trhu práce. Významným cílem je i provázání obsahu odborného vzdělávání s potřebami zaměstnavatelů a požadavky trhu práce. K lepšímu uplatnění absolventů směřují i plány na zlepšení úrovně kariérového poradenství včetně zřizování samostatných pozic kariérových poradců min. v 50 % středních, ale i základních škol. Pro kraj KAP formuluje úkol rozšířit krajský portál Zkola.cz o modul zaměřený na svět práce a zaměstnavatele v regionu.  

V rámci své nejvýznamnější priority chce KAP zapojit minimálně 60 % škol do aktivit podporujících rozvoj kompetencí k podnikavosti, iniciativě a tvořivosti. V první řadě se zaměřuje na pedagogický sbor: například vytvořením pozice pracovníka školy, který bude tyto aktivity cíleně iniciovat a koordinovat činnosti ostatních pracovníků, dalším vzdělávání pedagogů v této oblasti, spoluprací pověřených pracovníků školy s firmami a dalšími partnery. Další cíle míří na stimulaci žáka k zájmu o podnikání. Min. 60 % škol ve spolupráci se zaměstnavateli např. vytvoří výukové materiály a pomůcky k rozvoji této oblasti, začlení do výuky projektové dny, škola udělá projekt společně s firmou, zapojí podnikatele do výuky, zorganizuje exkurze do firem a podnikatelských center, zapojí žáky do soutěží apod. Min. 30 % škol se zaměří i na zvýšení finanční gramotnosti žáků, která s podnikáním úzce souvisí. KAP počítá i se sdílením metodických materiálů, které budou ve školách postupně vytvářeny, na krajském portálu Zkola.cz.


 V oblasti polytechnického vzdělávání KAP plánuje podporu oborům s dobrou uplatnitelností na trhu práce. Při zvyšování atraktivity technických a přírodovědných oborů má min. 60 % SŠ aktivně spolupracovat se ZŠ (sdílení laboratoří a dílen ve výuce i v rámci volnočasových aktivit dětí, příprava metodických materiálů, motivační akce). KAP navrhuje posílení výuky přírodovědných předmětů v rámci volitelných předmětů, lepší využívání ICT ve výuce, podporu mezinárodní i regionální mobility, mnohostranné zapojování odborníků do vzdělávání v teoretické i praktické části (tandemová výuka, podíl na tvorbě ŠVP, zapojení do náboru i závěrečných zkoušek). Součástí podpory polytechnických oborů je i další vzdělávání pedagogů. KAP podporuje také environmentální výchovu a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v MŠ, ZŠ i SŠ – do těchto aktivit se zapojí min. 50 % škol.


Rovněž v oblasti odborného vzdělávání je prioritou KAP podpora oborů, jejichž absolventi nacházejí uplatnění na trhu práce, a udržení stávající struktury podílu žáků přijímaných do maturitních a nematuritních oborů. KAP klade důraz na partnerskou spolupráci škol se zaměstnavateli a provázání obsahu odborného vzdělávání s potřebami praxe – zapojit se má min. 80 % škol. Zaměstnavatelé se mají zapojovat do vzdělávání počínaje projednáváním změn v oborové struktuře škol, vedle již standardních modelů spolupráce se SŠ se mají podílet také na aktivní spolupráci SŠ a ZŠ.


Ke zvýšení šancí na uplatnění absolventů má přispívat i kariérové poradenství – min. na 50 % SŠ a ZŠ bude vytvořena samostatná pozice kariérového poradce (KAP pamatuje na jeho vzdělávání i vytvoření metodického materiálu pro jeho činnost), školy mají úzce spolupracovat s poradenskými zařízeními. 100 % SŠ a VOŠ bude žáky informovat o možnostech kariérového poradenství a nabídne aktuální informace z regionálního trhu práce, individuální poradenství vč. přizpůsobení specifickým potřebám žáka. Kvalifikované rozhodování o profesním směřování podpoří na úrovni kraji i ucelený informační systém zaměřený na svět práce a zaměstnavatele v regionu, který nově vznikne rozšířením krajského portálu Zkola.cz.


Alespoň 20 % škol bude zároveň kvalitními a plně funkčními centry celoživotního vzdělávání. K jejich významným cílům patří příprava pedagogických pracovníků na aktivní roli v procesech ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, vytváření ucelené nabídky DV v závislosti na potřebách trhu práce (a zveřejňování na vzdělávacím portále Zlínského kraje Sofia) či podpora kvalitního a dostupného DVPP.


V oblasti inkluze KAP stanoví, že 100 % škol bude různými formami spolupracovat s poradenskými zařízeními, portál Zkola.cz bude prostorem i pro výměnu zkušeností a informací. V oblasti výuky jazyků myslí KAP nejen na vzdělávání žáků, ale i na zvyšování jazykových kompetencí pedagogů. Zapojí se min. 50 % učitelů jazyků a 20 % nejazykářů. Rovněž při zvyšování ICT kompetencí pamatuje KAP v první řadě na pedagogy, jejichž znalosti a dovednosti jsou předpokladů zlepšení výuky. Součástí návrhové části KAP jsou návrhy na šablony pro SŠ a návrhy krajských implementačních projektů.


Odborný garant ve Zlínském kraji

Mgr. Petr Pagáč


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

  • KAP I - dokumenty ke stažení

Souhrnný_krajský_report z 1. vlny dotazníkového šetření "Analýza potřeb škol" (2016) podle jednotlivých oblastí intervencí 

Období KAP II

  • KAP II - dokumenty ke stažení

Základní informace ze druhé vlny dotazníkového šetření Analýza potřeb škol (2018)Zlinsky_kraj_shrnuti


PŘÍKLADY INSPIRATIVNÍ PRAXE ZE ŠKOL V KRAJI