ZKUŠENOSTI A INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž a mimořádně nadaní žáci

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži se o mimořádně nadané studenty systematicky zajímá již několik let. Přes finanční handicap oproti státním školám naše církevní gymnázium vždy dokázalo tyto žáky vyhledat a umožnit jim rozvinout jejich schopnosti.

 

Vzdělávání pedagogů na téma: Jak ošetřit třídní klima?

Předčasné odchody ze školy (potažmo ze vzdělávání) mívají řadu příčin – může k nim přispívat i atmosféra ve třídě a školní klima.  S  tím velmi úzce souvisí nastavení vztahů a schopnost pedagogů i vedení školy včas rozpoznat a řešit problémy související s třídní dynamikou a vytvářet prostředí bezpečné pro všechny…

 

Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem v SZŠ Turnov

Střední zdravotnická škola Turnov má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem. S plány pedagogické podpory i individuální vzdělávací plány zcela běžně pracují všichni vyučující školy a své know-how si škola nenechává pro sebe.

 

Školní poradenské pracoviště a prevence předčasných odchodů v ISŠTE Sokolov

Školní poradenské zařízení byl zřízeno proto, aby pomáhalo žákům naší školy řešit problémy spojené se studiem. Ty však mnohdy úzce souvisejí s osobními, rodinnými, i sociálními problémy.

 

Podpora žáků se zrakovým postižením v Gymnáziu Nad Alejí

V pražském Gymnáziu Nad Alejí v současné době studuje pět žáků se zrakovým omezením. Škola má dlouholeté zkušenosti s tím, jak jim zprostředkovávat informace způsobem, který jim vyhovuje, ale i s tím, jak tyto žáky zapojit do běžných aktivit školy.

 

Kurz pro učitele a asistenty pedagoga

V Jihomoravském kraji proběhl dvoudenní kurz pro pedagogy a asistenty pedagoga, primárně určený pro střední školy (s možností účasti pedagogů a jejich asistentů i ze ZŠ). Po vyhodnocení kladné zpětné vazby lze očekávat jeho opakování.

 

Práce s nadanými žáky ve Svobodné chebské škole

Svobodná chebská škola, jež v sobě spojuje úplnou základní školu a gymnázium s osmiletým vzdělávacím programem, se mimo jiné orientuje na identifikaci a podporu nadaných žáků.

 

Práce se žáky se SVP v odborné přípravě s využitím ergoterapeutických přístupů

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí má prostupný modulární systém umožňující společné vzdělávání na střední škole. Umožňuje mobilitu žáků dle jejich vzdělávacích možností a využívá ergoterapeutické přístupy pro diferenciální diagnostiku jejich vzdělávacích (in)dispozic.

 

Dny pracovních činností v OU Kelč

Odborné učiliště Kelč si je vědomo obtíží, kterým čelí při výběru vzdělávacího programu žáci s deficity nejen v kognitivní, ale i motorické či zdravotní oblasti. Proto pro ně každoročně připravuje Dny pracovních činností, během nichž mohou žáci poznat jednotlivé učební obory. Aktivita vychází z potřeb výchovných poradců ZŠ, samotných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodin. Cílí též na prevenci předčasných odchodů žáků ze vzdělávání a následně i ze zaměstnání.

 

Zahraniční praxe s respektem ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků

V nadsázce lze říci, že slovo „inkluze“ – budící dnes často nemístné asociace a zbytečnou nedůvěru – v naší škole v Kladně-Vrapicích není ani třeba používat. Učiliště od svého vzniku v r. 1990 vzdělávalo a připravovalo pro budoucí zaměstnání jak žáky nevyžadující žádné mimořádné přístupy či didaktické postupy, tak děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Vždy zde společně žili – a lze říci spokojeně –  žáci i pedagogové tak, že de facto kopírovali přirozený model společnosti se všemi radostmi i problémy.

 

Zkušenosti s E obory

Účast v odborných žákovských soutěžích, odborný výcvik na školních pracovištích, ale i u zaměstnavatelů. Některeré školy pravidelně pořádají i zahraniční stáže.  Podívejte se na zajímavé zkušenosti škol, které nabízejí tzv. "éčkové obory", na něž se zpravidla hlásí žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.