Zavádění metody CLIL s pomocí projektu Green Wheels

Content and language integrated learning (CLIL) je jedním z významných trendů, který je podporován v rámci současného evropského jazykového vzdělávání. Přes nesporné výhody této metody výuky však bývá často opomíjena vzhledem k různým úskalím, které mohou doprovázet její zavádění (požadavky na jazykovou vybavenost vyučujících, nutnost vytvořit materiály k výuce atd.). Naštěstí existují projekty, které se zabývají metodologickou podporou pro výuku CLILu a také školy, které neváhají tyto zdroje využít, jako je SŠA Holice.   

Střední škola automobilní Holice si za svou více než šedesátiletou historii prošla řadou proměn a v současnosti nabízí přibližně 500 žáků vzdělání nejen ve tříletých učebních oborech, ale i ve čtyřletých studijních oborech s maturitou. Své hlavní poslání škola vidí především v otevřenosti a snaze udržet rostoucí trend poskytování kvalitního vzdělávání žáků a přípravy odborníků v oboru. Škola není jen vzdělávací institucí, ale musí být partnerem žáků při zajišťování jejich uplatnitelnosti na trhu práce, který reflektuje požadavky na úroveň znalostí a odborných dovedností ze strany zaměstnavatelů a dalšího vzdělávání.

Jazyk jako důležitá součást výuky všech oborů

IMG_0014.jpg

V rámci jazykového vzdělávání se škola zaměřuje na výuku anglického jazyka, která je pevně ukotvena v ŠVP pro všechny obory vzdělávání. Výuka je obohacena spoluprací s rodilými mluvčími a pro žáky maturitních ročníků o přípravný maturitní seminář. Všichni žáci mají zároveň možnost rozvíjet své jazykové dovednosti v rámci jazykových kroužků, které se kromě angličtiny věnují i  ruskému a německému jazyku. Tyto kroužky jsou financovány z projektu MŠMT Gramotnosti inovativně.

V rámci odborné přípravy škola dlouhodobě spolupracuje se zahraničními partnery ze Slovenska, Polska, Rakouska, Finska, Francie a Číny. Mobility, které začaly v režimu projektů Erasmus+ (dříve Leonardo DaVinci) dnes probíhají pouze na principu vzájemné přátelské výměny, kterou již není třeba projektově zaštiťovat. Zároveň se vyučující shodují, že k získání takovéto široké nabídky partnerských zemí je nejdůležitější navázání prvního partnerství. Ostatní vazby většinou přibydou v průběhu spolupráce. V těchto zemích pak mají žáci možnost absolvovat třítýdenní odborné stáže a kromě svých odborných znalostí a dovedností mohou využívat, a především rozšiřovat své komunikativní a kulturní kompetence. Program mobilit se totiž kromě odborných stáží ve firmách soustředí i na kulturní obsah a výměnu.

Pilotní ověřování 20 modulů CLIL na téma elektromobily a hybridní vozidla

Začlenění výuky pomocí metody CLIL je tedy na této škole více než vhodné, přestože její zavádění s sebou nese mnoho výzev (jazyková vybavenost vyučujících, příprava materiálů, příprava samotných CLIL lekcí), které mohou některé zájemce spíše odradit. Ač SŠA Holice neměla s výukou CLILu žádné zkušenosti, nezaváhala a využila nabídky  vzdělávací společnosti Centre for Modern Education stát se pilotní školou právě vznikajícího projektu Green Wheels (dále jen GW). Vzhledem k předchozí spolupráci s touto společností na projektech Volant a Step Ahead a zaměření projektu GW bylo jasné, že spoluúčastí v projektu může škola, a především její žáci jen získat.

Projekt GW se zabývá zlepšením kvality a efektivnosti vzdělávání a odborné přípravy, zvyšováním tvořivosti a inovativnosti vzdělávacího procesu. Jeho cílem je vytvořit otevřené vzdělávací materiály v nově vznikající oblasti provozu, opravy a servisu hybridních a elektrických vozidel s využitím inovativních metod a přístupů, jako je kritické myšlení, vzdělávání založené na zkoumání, kolaborativní výuka, obrácená učebna, Peer Instructions atd. Projekt se zaměřuje na zdokonalování a obohacování metodiky učitelů prostřednictvím inovativních metod, rozsáhlých školení a mentoringu. Projekt má v úmyslu vyvinout nové odborné osnovy s využitím kritérií EU (ECVET-EQAVET) na navrhování kompetencí pro provoz, opravy a servis hybridních a elektrických vozidel prostřednictvím inovativních materiálů pro e-learning a vzdělávacích aktivit založených na práci. Projekty budou vytvářet hmatatelné a nehmotné výsledky, jako jsou: komplexní online systém řízení vzdělávání (LMS), e-learningové moduly a pracovní listy pro praktické úkoly, online obrazový slovník ve všech jazycích projektu, smíšené vzdělávací zdroje, systém ECVET v VET automobilovém průmyslu hybridních a elektrických vozidel v České republice, Slovenské republice, Maďarsku a Spojeném království. V rámci výuky cizích jazyků nabízí projekt 20 modulů CLIL, které obsahují prezentace, pracovní listy (odborné články a cvičení), videa (s možností anglických i českých titulků), metodické pokyny a plány hodin pro vyučující s klíčem.

Hard CLIL aneb Angličtina v odborných předmětech

automobilni (050).jpg

automobilni (012).jpg

V rámci pilotáže bylo potřeba realizovat moduly ve výuce formou tzv. hard CLIL (jazykový modul je vyučován v rámci odborného předmětu vyučujícím nejazykářem), a tudíž SŠA Holice začlenila CLIL logicky do předmětu Elektrické příslušenství motorových vozidel. Jednotlivé materiály v rámci modulů jsou natolik kvalitně zpracovány, že dle slov pedagogů nebylo třeba jejich obsah nijak upravovat. Zároveň moduly poskytují vyučujícím dostatečnou metodickou podporu, takže nebylo nutné procházet žádným dalším vzděláváním. Příprava CLIL lekcí probíhala ve spolupráci vyučující odborného předmětu Ing. Martiny Brettschneiderové a angličtinářky Mgr. Lydie Šitinové a zabrala přibližně dvě hodiny na jednu lekci. Tento čas se samozřejmě snižoval při každé další přípravě a zejména při opakování jednotlivých modulů. Obě vyučující se shodují, že příprava pro ně byla rozhodně přínosem, a to jak z odborného, tak jazykového hlediska.

V první fázi byl CLIL zaveden na studijních i učebních oborech, a to v průřezu různými ročníky. Ukázalo se však, že zvláště některá témata mohou být pro žáky příliš náročná, a tudíž demotivující. Následně byl CLIL přeorientován zejména na studijní obory do třetích a čtvrtých ročníků. Ve druhé části pilotáže byl zaveden zájmový seminář, který je určený pro žáky třetích ročníků různých tříd i oborů. Je to právě zájem žáků, který dělá CLIL nejefektivnějším, a lekce jsou přínosem nejen pro žáky ale i pro vyučující. V zájmovém kroužku vidí pedagožky největší potenciál, i co se týče pokračování ve výuce CLILu do budoucna.

Přínosy zavedení modulů GW do výuky

-          Široké spektrum různorodých materiálů vyučujícímu umožňuje přizpůsobit výuku na míru žákům. U žáků prohlubuje různorodost zájem o výuku a motivovanost.

-          Odborná témata jsou pro žáky atraktivní – rádi se o nich baví i v cizím jazyce.

-          Využití digitálních technologií usnadňuje přípravu a práci v hodině vyučujícímu a je bezesporu motivačním prvkem pro žáky.

-          Žáci i vyučující si obohatí své jazykové i odborné znalosti a upevní si mezipředmětové vztahy.

-          CLIL lekce jsou příjemným zpestřením běžné výuky pro všechny zúčastněné.

-          Pokud škola využije již připravené materiály, může snadno eliminovat mnohá úskalí, která se vyskytují při zavádění CLILu do výuky.


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Možnosti ukotvení v ŠAP  v rámci oblasti Rozvoj výuky cizích jazyků:

Priorita:

a)       Zlepšení jazykové vybavenosti žáků

b)      Posílení jazykových dovedností žáků

Obecný cíl:

a)       Žáci dokáží efektivně řešit problémy, získávat informace a pracovat s cizojazyčnými materiály

b)      zlepšení jazykových dovedností s důrazem na využití odborného cizího jazyka

Průniky s dalšími oblastmi intervence

Digitální kompetence – žáci při zpracovávání úkolů a řešení problémů využívají digitální technologie.

Odborné vzdělávání včetně spolupráce škola a zaměstnavatelů – žáci mohou využít nové znalosti v rámci teoretické výuky i praktických zahraničních stáží.

Foto: Archiv SŠ automobilní Holice