ZAJÍMAVOSTI A INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE

Rozvoj osobnosti žáků jako cesta k uvědomělé volbě budoucího povolání

Škola nemá pouze vzdělávat, ale také vychovávat. Tuto skutečnost si plně uvědomují pedagogové gymnázia v Benešově. Cílem není pouze připravit žáky k dalšímu studiu, ale také rozvíjet jejich osobní a volní vlastnosti tak, aby byli připraveni do budoucího pracovního i soukromého života.

 

Specifickou organizací výuky tříletých učebních oborů k posílení profesní orientace žáků

Střední škola stavební v Jihlavě se setkávala, podobně jaké jiné školy s obory ovlivněnými sezónností určitých typů prací, s obtížemi při organizaci a zajišťování kvality praktické přípravy žáků u zaměstnavatelů. V roce 2012 radikálně změnila všeobecně zažitý systém odborných praxí žáků, dala do souladu možnosti školy, očekávání potenciálních zaměstnavatelů a umožnila žákům detailně poznat pracovní podmínky a vidět reálnou perspektivu zaměstnání. Z hlediska kariérového poradenství tak významně posílila prvek profesní orientace a podpořila jeden z pozitivních faktorů prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání.

 

Musí vést studijní neúspěch vždy k předčasnému odchodu žáka ze vzdělávání?

Prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání je nedílnou součástí kariérového poradenství a v současné době je jí věnována velká pozornost. Významným tématem se stává v sekundární úrovni vzdělávání. Na SOŠ a SOU v Neratovicích se rozhodli zvolit komplexní přístup k žákům v průběhu celého studia.  Z hlediska rozsahu celého kariérového poradenství cílí popsané aktivity školy zejména na kariérové vzdělávání a prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání.

 

Příprava žáků pro vstup na trh práce

Dlouhodobá systematická příprava žáků k uplatnění na pracovním trhu či v dalším vzdělávání tak,  jak ji uskutečňují v Gymnáziu a SOŠ dr. V. Šmejkala v Ústí nad Labem, zasahuje v rámci kariérového poradenství do oblastí: osobní rozvoj, kariérové vzdělávání, profesní orientace.

 

Představujte řemeslo jako zajímavou a perspektivní práci

Nezájem o stavební obory se stále nedaří prolomit. O to kreativnější a iniciativnější musí být školy, které je nabízejí. Své aktivity kariérového poradenství by měly cíleně zaměřit i na žáky základních škol.

 

Střední škola Brno, Charbulova: Zajímavý nábor

Ve svém školním akčním plánu si Střední škola Brno, Charbulova stanovila vytváření podmínek pro činnost vlastního pracoviště kariérového poradenství a pro činnost pracovního a poradního týmu zaměstnanců. Za důležité ve škole považují zaměřit se na nábor uchazečů ze ZŠ i na vlastní žáky – oba směry kariérové poradenství mají společný cíl: připravit pro pracovní trh úspěšné absolventy, kteří budou mít zájem věnovat se profesi, na níž se připravili.

 

Inspirace z Obchodní akademie v Lysé nad Labem

„I díky školnímu akčnímu plánu (ŠAP) jsme si ujasnili, co vše patří do kariérového poradenství. Dříve bychom uváděli, že jde pouze o pomoc našim žákům v rozhodování o dalším studiu a výběru VŠ či VOŠ, přestože ve skutečnosti děláme mnohem víc,“ říká Lenka Hrubčíková, které se spolu s vedením školy této oblasti věnuje.

 

Inspirace (nejen) pro gymnázia

Zájem o studium na gymnáziu zůstává tradičně vysoký. Nemalý počet žáků ho však volí i proto, aby své rozhodnutí o dalším profesním směřování mohli ještě o pár let odložit. O to většího významu nabývá v těchto školách kariérové poradenství zaměřené na profilaci zájmů žáka a jeho odpovědnou volbu vysokoškolského oboru. Zajímavou inspiraci v tomto směru nabízí pražské Gymnázium Evolution.