ZAJÍMAVOSTI A INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE

Tandemová výuka – spolupráce s odborníkem z praxe

Tandemová výuka může mít různé podoby – v oblasti odborného vzdělávání je jednou z možností spolupráce pedagoga s odborníkem z praxe. Cílená orientace na problémy a úkoly vycházející z reálné praxe, informace o konkrétní práci a aktuálním dění v oboru, včetně osobních zkušeností a doporučení odborníka, nastavuje žákům nový pohled na učivo a zasazuje jeho obsah do nových souvislostí, které si při standardní výuce mnohdy neuvědomují, nebo podceňují jejich význam.

 

Jak nalézt vhodný mix odborného výcviku ve škole a u zaměstnavatele?

Panuje shoda, že pro žáky oborů H a L0 je zkušenost s reálným pracovním prostředím v rámci odborného výcviku klíčová. Ne vždy se ale školám daří zajistit tuto složku odborného vzdělání všem žákům a v požadované kvalitě. Tam, kde se to daří, jde většinou o kombinaci vhodné organizace odborného výcviku a dlouhodobé spolupráce s klíčovými zaměstnavateli.

 

Odborné praxe – kvalitně, dlouhodobě a klidně i v zahraničí

Odborné praxe v oborech kategorie M obecně trpí tím, že připomínají spíš delší exkurzi než reálnou ochutnávku budoucí profese a praktické ověření školou poskytnutého vzdělání. Zkušenosti ze škol ukazují, že ke kvalitě praxí přispívá navýšení jejich celkové délky, plánování a konkretizace obsahu praxí, zajištění zpětné vazby z proběhlé praxe – s uvedenými prvky stoupá přidaná hodnota praxe pro firmu i pro žáka. Důležitým prvkem kvality je také participace žáka na celém procesu zajištění praxe a s tím související motivace žáka.

 

Instruktoři praktického vyučování

S rostoucím zájmem zaměstnavatelů o praktickou přípravu žáků na pracovišti nabývá na důležitosti otázka vzdělávání instruktorů – pracovníků firmy, kteří se žákům věnují přímo na pracovišti. Jejich nespornou předností je každodenní praktická zkušenost v oboru, často ovšem potřebují podpořit ve schopnosti své dovednosti někomu předávat a také potřebují lépe znát širší vzdělávací kontext, ve kterém se žák pohybuje a který se v ledasčem může lišit od toho, co sami jako žáci zažili.  

 

Firemní odborná škola

Ideální spolupráce mezi zaměstnavateli a školou je, pokud umožňuje žákovi intenzivní kontakt s reálným pracovním prostředím a současně dochází díky zainteresování zaměstnavatelů ke zkvalitnění výuky ve škole. Důvody této komplexní spolupráce jsou nejčastěji prozaické. Především je jím nedostatek kvalifikovaných pracovních sil na trhu práce v příslušném výrobním odvětví. Příkladem nejtěsnějšího komplexního vztahu firmy a školy je zřízení odborné školy zaměstnavatelem.

 

Další vzdělávání a stáže učitelů

Středoškolští učitelé na stáži ve firmách, ale i na vysokoškolských pracovištích očima pedagogů samotných, z pohledů školy i hostitelů jednotlivých stážistů - to vše najdete v následujících inspirativních příspěvcích. 

 

Motivační programy pro žáky

Zaměstnavatelé stále častěji využívají možnosti poskytovat žákům stipendium a další motivační příspěvky (na stravování, ubytování či vzdělávání). Tyto příspěvky jsou až do výše 5.000,- Kč měsíčně daňově uznatelným nákladem, pokud se žák na základě smlouvy připravuje na výkon profese pro daného zaměstnavatele. 

 

Nastává čas pro dlouhodobou spolupráci

Střední škola strojní, stavební a dopravní v Liberci patří k těm, které zpracovávají svůj první školní akční plán. Podle ředitele Jana Samšiňáka je příhodná situace pro dlouhodobou a komplexní spolupráci odborných škol a firem. A ŠAP k ní může pomoci.

 

Praktické vyučování jinak

Zajímavá inspirace: Z žákovských výtvorů se může veřejnost těšit celé roky a výsledky takového netradičního praktického vyučování přispívají k posílení trvalé hodnoty objektu či prostoru. Podobné příklady jsou zároveň ukázkou vzájemné spolupráce škol, firem, ale i profesních svazů zaměstnavatelů či dalších domácích, ale i zahraničních aktérů.  Díky dlouhodobé spolupráci se zaměstnavateli mohou žáci skládat i profilovou část své maturitní zkoušky na pracovišti a plnit reálné zadání podobné tomu, s nímž by se mohli setkat i v praxi. A to i v  řadě oborů z oblasti služeb, kde sice nevznikají výtvory trvalé hodnoty, jejich význam však není o nic menší. Typickým příkladem je gastronomie. 

 

Náborové aktivity aneb Dejte o sobě vědět!

Existuje celá řada způsobů, jak zviditelnit konkrétní školu a motivovat žáky a jejich rodiče, aby při vyplňování přihlášky ke studiu zvolili právě tuto, a ne jinou, vzdělávací instituci. Školní webové stránky, organizování dne otevřených dveří a různé burzy vzdělávací nabídky jsou už samozřejmostí. Proto školy hledají další způsoby, jak upoutat a vybudovat si v regionu dobré jméno. Řada škol při tom chytře využívá možností spolupracujících firem nebo zapojí do náboru své žáky. V některých oborech školám významně pomáhá profesní svazy.

 

Absolventi spojují školu s praxí

Obrovským přínosem pro každou školu je udržování kontaktů a pěstování další návazné spolupráce se svými absolventy. Přínos je ve zpětné vazbě, kterou mohou škole poskytnout k obsahu vzdělání, v přenosu jejich poznatků do prostředí školy. Obohacením může být i jejich zapojení do vzdělávacího procesu či chodu školy. 

 

Žákovské soutěže ve spolupráci s firmami

Soutěže žáků jsou jedním ze způsobů, jak zviditelnit odborné vzdělávání, posílit motivaci žáků, ukázat, jaké odborné znalosti a dovednosti mohou žáci ve škole získat. Pro školu to může být i příležitost, jak získat mezi zaměstnavateli nové partnery. V ČR se koná celá řada soutěží, žáci se účastní také mezinárodních klání, jakým je například Euroskills. Některé soutěže se konají ve spolupráci s cechy či jinými profesními uskupeními a existují také soutěže, ve kterých své dovednosti poměřují žáci přímo s profesionály. Přidanou hodnotou některých soutěží je společenská využitelnost jejich výstupů.