ZAJÍMAVOSTI A INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE

VŠPJ a síť škol podporuje technicky a přírodovědně nadané žáky

Vysoká škola polytechnická Jihlava jako jediná vysoká škola se sídlem v kraji Vysočina dlouhodobě spolupracuje se středními školami v regionu, kterým nabízí různé podpůrné aktivit pro žáky i učitele. Na začátku stál nápad směřující do podpory středoškolské odborné činnosti s cílem provázat (polytechnické) vzdělávání realizované na SŠ a VŠ, který se rozvinul v dlouhodobou spolupráci se středními školami.

 

Multifunkční odborná učebna měření podporuje rozvoj technického myšlení žáků

Střední odborná škola Frýdek-Místek nabízí zajímavý příklad využití nově vybudované laboratoře k inovaci výuky a poskytnutí prostoru učiteli odborných předmětů podílet se na rozvoji technického myšlení žáků a jejich motivaci k technickému vzdělávání.

 

Polytechnické vzdělávání v profesním rozvoji učitelů SŠ a VOŠ

Národní institut pro další vzdělávání připravil v roce 2018 ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání vzdělávací program „Rozvoj polytechnického vzdělávání – strategie úspěšných“.  Jeho primárním cílem je motivovat účastníky ke zkvalitnění svého profesního působení na SŠ a VOŠ v oblastech polytechnického vzdělávání, což představuje nutnost zvýšení či získání podstatných informací o polytechnickém vzdělávání, jeho složkách, integračním přístupu a jeho praktickém využití nejen pro výuku samotnou, ale také pro dlouhodobý rozvoj dané školy v této oblasti.

 

Královéhradecký kraj: akce RT KAP pro učitele přírodovědných předmětů

Realizační tým KAP umožnil učitelům stát se na chvíli opět zvídavými žáky. Uspořádal pro ně projektový den Pomůcky a experimenty v přírodovědných předmětech v iQLANDII v Liberci.

 

Polytechnické vzdělávání v Gymnáziu Na Zatlance

Zejména v gymnáziích je zažitá tradice předávání znalostí a dovedností v rámci oddělených vyučovacích předmětů – fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, matematiky…   Podle Jitky Kmentové, ředitelky Gymnázia Na Zatlance, je tak výuka přetížená dílčími fakty. Její názor koresponduje se soudobým pohledem na polytechnické vzdělávání, z něhož vychází i vymezení této oblasti intervence v krajském akčním plánování. Co s tím?

 

Gymnázium Nový Jičín aneb Výuka pro 21. století

Jednou z více než stovky škol Moravskoslezského kraje, které se zapojily do akčního plánování, je Gymnázium v Novém Jičíně. Z dřívějších aktivit má zajímavé zkušenosti v řadě tematických oblastí, které jsou součástí školních akčních plánů. Podívejme se tedy na polytechnické vzdělávání.